Bedrijfsvoering 2016

Foto CBS Leidschenveen.

Bezuinigingen CBS

CBS heeft al geruime tijd te maken met bezuinigingen als gevolg van beleidskeuzes door de kabinetten Rutte-I (lenteakkoord) en Rutte-II en andere tegenvallers. CBS wordt gefinancierd uit de Rijksbegroting en via betaalde opdrachten uit andere overheidsbegrotingen.

CBS heeft de taakstelling uit Rutte-I/Lenteakkoord verwerkt in de Meerjarenplanning (MJP) 2014-2018, zoals goedgekeurd door het kabinet. Deze taakstelling komt neer op een totaal van €37,3 mln. Met de bezuinigingen van het Lenteakkoord erbij loopt dit in 2018 op tot € 41,7 miljoen. Dit betreft bijna een kwart van het oorspronkelijke budget van CBS in 2011. In het MJP is vastgelegd dat de bezuinigingen worden ingevuld door efficiencyverhoging, programmareductie en inzet van het eerder opgebouwde eigen vermogen. In overleg met het ministerie zouden de verwachte negatieve resultaten als gevolg van het teruglopende budget ten laste van het eigen vermogen worden gebracht zodat dit zou teruglopen tot nul in 2018. Een en ander is ook in het openbare jaarverslag over 2015 gerapporteerd.

In het MJP was ook voorzien dat gedurende de vijfjaarsperiode een impuls van €3 mln per jaar nodig zou zijn voor investeringen om de efficiencymaatregelen te kunnen realiseren. Het ministerie van EZ heeft indertijd CBS verzocht deze kosten in de eigen bedrijfsvoering op te vangen, maar dat bij een negatief eigen vermogen overlegd kan worden over herstelmaatregelen.
In 2016 bleek dat extra bezuinigingen bovenop het vastgelegde in het MJP, voortvloeiend uit taakstellingen opgelegd door het kabinet Rutte-II plus andere kostenstijgingen zoals stijgende pensioenpremies, een extra beslag zouden leggen op het resultaat. Conform de verwachting zal het eigen vermogen daardoor komende jaren tijdelijk onder de nul komen. CBS heeft daarover in zijn halfjaarverslag aan het ministerie en de Centrale Commissie voor de Statistiek over gerapporteerd. Extra maatregelen, die CBS nu in gang heeft gezet, moeten rond 2021 het eigen vermogen weer positief maken. De liquiditeitspositie komt in deze periode niet in gevaar. CBS is op dit moment in gesprek met het ministerie over deze en andere zaken.