Iv3

© ANP

Publicatiebeleid Iv3 open data

CBS stelt de onbewerkte gegevens uit de Iv3-rapportages (Informatie voor derden) van decentrale overheden beschikbaar. Het betreft financiële gegevens van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen voor begrotingen en kwartaal- en jaarrekeningen, zoals die aan CBS zijn geleverd vanaf verslagjaar 2010. Met het beschikbaar stellen van Iv3-gegevens via open data sluit CBS aan bij initiatieven uit het actieplan Open overheid.

Naast de gegevens vanaf 2010 worden ook alle gegevens bij toekomstige leveringen beschikbaar gesteld. CBS hanteert hierbij het volgende publicatiebeleid. Het moment van beschikbaar stellen van Iv3-gegevens voor een verslagperiode is afhankelijk van de uiterste datum die geldt voor inzending aan CBS van de Iv3-rapportage voor die verslagperiode. Voor de begroting is deze datum 14 november in het jaar voorafgaand aan het verslagjaar (j-1). Voor de kwartaalrekeningen is deze één maand na afloop van het kwartaal. Voor de jaarrekening is deze datum 14 juli in het jaar volgend op het verslagjaar (j+1).

Alle voor een bepaalde verslagperiode ontvangen Iv3-gegevens worden tegelijkertijd beschikbaar gesteld. Dit gebeurt tien dagen na de uiterste inzenddatum. NB indien de berichtgever uiterlijk vijf dagen na de uiterste inzenddatum (nog) een (her)levering heeft gedaan, dan wordt die geplaatst.
De berichtgever heeft daarnaast nog de gelegenheid een verbeterde versie van zijn Iv3-gegevens in te sturen. Dit kan tot uiterlijk twee maanden na de uiterste inzenddatum die gold voor de betreffende periode. Deze versie wordt vervolgens zeventig dagen na de uiterste inzenddatum beschikbaar gesteld. Voor beide publicatiedatums geldt dat indien de betreffende dag in het weekend of op een feestdag valt, de data op de eerstvolgende werkdag beschikbaar worden gesteld.

Wijze van beschikbaar stellen

De Iv3 open data worden op een aantal wijzen beschikbaar gesteld. Voor welke wijze gekozen kan worden, is mede afhankelijk van de grootte van de datawens.

  • Kleinere downloads kunnen via de ‘Iv3 open data app’: http://iv3statline.cbs.nl/index.html. Tot de kleinere downloads wordt bijvoorbeeld gerekend ‘van alle gemeenten de parkeerbelasting uit de jaarrekeningen 2014’. De mogelijkheden van de app qua te selecteren Iv3 data zijn echter enigszins beperkt.
  • Middelgrote downloads kunnen via het ‘Iv3 open data portaal’: http://iv3statline.cbs.nl/portal.html. Deze optie ondersteunt bijvoorbeeld de download 'van een paar gemeenten alle gegevens uit de jaarrekening 2014' of 'voor alle gemeenten uit de jaarrekening 2014 maximaal 15 functies de totalen'. Voor meer uitleg over en ondersteuning bij het gebruik van het Iv3 open data portaal kunt u gebruik maken van de Handleiding downloaden Iv3 open data via het portaal.
  • Voor grote downloads, bijvoorbeeld ‘van alle gemeenten alle data uit de jaarrekeningen 2014’, heeft CBS in het programma R een functionaliteit gemaakt, met behulp waarvan het betrekkelijk eenvoudig is om grotere datasets te downloaden. Hoe deze mogelijkheid van downloaden te benutten is beschreven in de Handleiding downloaden Iv3 open data met R. Deze handleiding maakt gebruik van een script in R (Voorbeeld downloaden iv3 open data met R) waarin voorbeelden zijn uitgewerkt voor het downloaden van de Iv3 data. Nb u hoeft geen voorkennis van R te hebben om deze mogelijkheid te benutten.
  • Voor het downloaden van Iv3 data via een eigen programmeeromgeving, zijn webservices beschikbaar. Hiermee worden de Iv3-gegevens via open data als datasets aangeboden. Er zijn drie webservices beschikbaar:
  1. De OdataCatalog-service geeft een overzicht van alle datasets.
  2. De OdataAPI-service is bestemd voor direct gebruik, bijvoorbeeld voor een grafiek op een website. Deze is geschikt om snel een beperkte hoeveelheid data op te halen. Er is een limiet van 10.000 cellen als hoeveelheid data die maximaal tegelijk opgevraagd kan worden.
  3. De ODATAFEED is bestemd voor indirect gebruik, bijvoorbeeld het downloaden van een grote hoeveelheid data voor verdere verwerking. Er is geen maximum aan het aantal records dat opgevraagd kan worden.

De werking van deze drie bovengenoemde services en het gebruik daarvan is beschreven in de handleiding ‘CBS open data Services‘. Nb overal in de handleiding waar de URL begint met "http://opendata.cbs.nl" dient u te lezen "http://dataderden.cbs.nl".
Voor verdere technische ondersteuning verwijzen we u door naar de website www.odata.org waar uitleg wordt gegeven van het ODATA protocol en de toegepaste formaten (JSON en XML). CBS gebruikt versie 3.0 van het ODATA protocol. Naast uitleg over het protocol biedt deze site informatie over de mogelijkheden om toepassingen te bouwen voor verschillende ontwikkelplatformen.
Het CBS biedt daarnaast nog ondersteuning via de LinkedIn groep ‘Centraal Bureau voor de Statistiek; open data’.

Tot slot, de regels met betrekking tot het beschikbaar stellen van de data en het gebruik ervan, onder andere voor de bronvermelding, zijn opgenomen in de ‘Disclaimer Iv3 open data’. De (primaire) bron van de data is niet het CBS. Een correcte bronvermelding is: ‘Data van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en/of waterschappen, verzameld door het CBS’.

Onbewerkte Iv3-gegevens ten opzichte van statistische output van CBS

In deze kwaliteitsrapportage wordt een beschrijving gegeven van de Iv3-rapportage zelf en de bewerkingen die CBS doet om te komen tot statistische output. Daarnaast zijn er aansluittabellen beschikbaar voor gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en provincies waarin de aansluiting wordt gegeven tussen de onbewerkte Iv3-gegevens en de statistische output.