Vestigingendemografie

Wat behelst het onderzoek?

Doel

De statistieken over het thema vestigingendemografie beschrijven de regionale verdeling van de populatie van bedrijfsvestigingen in Nederland. Met behulp van deze cijfers wordt onder andere inzichtelijk gemaakt waar bedrijven in Nederland zijn gevestigd en of bepaalde bedrijfstakken in bepaalde regio’s meer voorkomen dan in andere.

Domeinbeschrijving

CBS volgt de Europese definitie van een bedrijf. Een bedrijf heeft één of meer locaties (vestigingen) waar de bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd. Meerdere locaties van een bedrijf binnen één postcodegebied worden als één vestiging beschouwd. In de statistieken over vestigingendemografie worden alle bedrijfsvestigingen afzonderlijk meegeteld. Er zijn aparte tabellen beschikbaar over de aantallen bedrijven. 

De bedrijfsvestigingen van alle actieve bedrijven worden ingedeeld naar economische activiteit van de vestiging, vestigingsgrootte, rechtsvorm, land van uiteindelijke zeggenschap en regio. De economische activiteit van een vestiging wordt geclassificeerd volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van CBS. De vestigingsgrootte wordt bepaald aan de hand van het aandeel van de totale werkzame personen van het bedrijf dat werkzaam is bij de betreffende vestiging. De regio wordt bepaald aan de hand van het postcodegebied waarin de vestiging zich bevindt. Als standaardregio’s worden landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten onderscheiden. Voor maatwerk kunnen op basis van het combineren van postcodegebieden ook andere regio’s worden samengesteld. 

Voor de sectoren overheid, onderwijs en zorg (secties O, P en Q uit de SBI 2008) zijn nog geen betrouwbare gegevens beschikbaar. Cijfers over deze branches worden daarom momenteel niet gepubliceerd. 

Aanvang onderzoek

De cijfers over vestigingendemografie naar bedrijfstak en regio zijn beschikbaar vanaf 2007. De cijfers over vestigingendemografie naar vestigingsgrootte, rechtsvorm en land van zeggenschap zijn beschikbaar vanaf 2010.

Frequentie

De cijfers over vestigingendemografie zijn beschikbaar op jaarbasis.

Publicatiestrategie

De cijfers over vestigingendemografie zijn definitief met uitzondering van het meest recente jaar. Deze cijfers hebben een voorlopig karakter. 

Hoe wordt het uitgevoerd?

Belangrijkste bronnen

De statistieken over het thema vestigingendemografie zijn gebaseerd op de informatie uit het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van CBS, de regio-enquête van de Statistiek Werkgelegenheid en Lonen (SWL-regio) en gegevens over vestigingen uit het Nieuwe Handelsregister (NHR). Daarnaast worden deze bronnen gecombineerd met gegevens over de UCI van het bedrijf om vestigingen in te delen naar land van zeggenschap. 

Globale structuur integratiekader

Het ABR wordt samengesteld uit een combinatie van registraties van de Kamer van Koophandel (KvK), de Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en De Nederlandsche Bank (DNB). Het ABR bevat informatie over onder andere de economische activiteit, grootte en rechtsvorm van een bedrijf en over de vestigingen van bedrijven en hun economische activiteiten. 

Met ingang van april 2014 is CBS het Nieuwe Handelsregister (NHR) als enige bron van eenheden gaan gebruiken. Gegevens van de belastingdienst leiden daarmee niet langer tot het opvoeren van eenheden maar worden nog wel gebruikt voor het vaststellen van economische activiteit ervan. Deze methodewijziging is teruggelegd tot het begin van de huidige reeks (2007). 

Voor de meest complexe, vaak internationale concerns gebeurt de vaststelling van de (dochter)bedrijven in Nederland in samenspraak met het concern. Ook de hoofdactiviteit van het bedrijf wordt dan samen met het concern vastgesteld. 

De bron SWL-regio bevat het aantal banen van werknemers per bedrijf, verdeeld over de verschillende gemeenten waar het bedrijf vestigingen heeft. De koppeling van de vestigingen uit het ABR aan de SWL-regio gegevens is daarom alleen mogelijk voor bedrijven met werknemers. Bedrijven zonder werknemers zoals eenmanszaken en maatschappen koppelen niet. Dat is geen probleem zolang deze bedrijven uit slechts één vestiging bestaan. Bij zelfstandigen en maatschappen komt dat dan ook veel voor.

Met behulp van SWL-regio gegevens wordt de vestigingsgrootte bepaald en worden verdeelsleutels over de vestigingen van een bedrijf vastgesteld. Uit de SWL-regio is de verdeling van het aantal werknemers van een bedrijf over gemeentes bekend. Op basis hiervan kan worden vastgesteld hoe de banen over de vestigingen zijn verdeeld. De verdeelsleutels worden voor zover mogelijk op deze verdeling gebaseerd. Als SWL-regio geen mogelijkheid biedt, wordt het aantal werkzame personen bij inschrijving van de vestiging bij de Kamer van Koophandel als basis genomen voor de verdeling.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers over vestigingendemografie vormen vanaf 2007, dan wel 2010, een stabiele reeks zonder methode- of trendbreuken en zijn daarmee voor alle perioden vergelijkbaar. 

Revisies

Geen revisies.