Milieusector

De milieusector omvat bedrijven en instanties die goederen en diensten produceren gericht op het beschermen van het milieu en het beheren van natuurlijke hulpbronnen. Milieubeschermingsactiviteiten zijn bijvoorbeeld het meten, voorkomen en herstellen van milieuschade door lucht-, water- en bodemvervuiling. Andere voorbeelden zijn het verwerken van afval, het zuiveren van afvalwater, het beperken van geluidsoverlast en de bescherming van natuur en landschap. Bij het beheer van natuurlijke hulpbronnen kan gedacht worden aan het produceren van energiebesparende en CO2 reducerende technologieën, producten en diensten, zoals de productie van hernieuwbare energie, elektrisch vervoer, en isolatiewerkzaamheden. Maar ook activiteiten zoals waterbeheer en recycling van materialen worden meegenomen bij het beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Deze definitie van de milieusector (Environmental Goods and Services Sector, EGSS) is op Europees niveau vastgesteld en wordt als zodanig door EU-landen toegepast.

De snelle raming over 2021 betreft een modelmatige schatting van het aandeel in het bbp, opgesteld voor de Monitor brede welvaart. Meer details zijn voor 2021 nog niet beschikbaar.