Van alle werklozen had 1 op de 5 in 2020 een WW-uitkering

Man bekijkt vacatures in een etalage
© ANP
In 2020 waren 357 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos en ontvingen 228 duizend mensen een WW-uitkering. Voor slechts een deel ging het om dezelfde personen: 74 duizend werklozen ontvingen een WW-uitkering, dat komt neer op 21 procent. Van de 228 duizend mensen met een WW-uitkering telde ruim twee derde niet als werkloos. Dit meldt het CBS op basis van cijfers over de binding met de arbeidsmarkt.
Wie tot de werklozen wordt gerekend, is bepaald volgens de richtlijnen van de International Labour Organization (ILO). Het gaat om de mensen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, recent hebben gezocht naar werk en daarvoor ook direct beschikbaar zijn. De cijfers over de werkloze beroepsbevolking zijn afkomstig uit de Enquête beroepsbevolking.

UWV geeft op basis van de Werkloosheidswet (WW) een uitkering aan werknemers die buiten hun schuld geheel of gedeeltelijk hun baan zijn verloren. Ruim 4 op de 10 WW-ontvangers in 2020 hadden betaald werk. Ruim 3 op de 10 waren werkloos volgens de ILO-definitie.

1 op de 5 werklozen had een WW-uitkering

Van alle mensen die volgens de ILO-richtlijnen werkloos zijn, ontving in 2020 21 procent een WW-uitkering, dat zijn er 74 duizend. De overige 283 duizend werklozen hadden geen WW-uitkering. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om werklozen die niet eerder of niet lang genoeg hebben gewerkt om recht te hebben op een WW-uitkering of waarvan het recht op een WW-uitkering is verlopen vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur. Verder gaat het bijvoorbeeld om werklozen die voorheen werkzaam waren als zelfstandige, verwijtbaar ontslag kregen, op eigen initiatief ontslag hebben genomen of een ander type uitkering ontvingen.


Twee derde WW-ontvangers niet werkloos

In 2020 werd ruim twee derde (154 duizend) van de 228 duizend mensen met een WW-uitkering niet tot de werklozen gerekend. 100 duizend mensen met een WW-uitkering behoorden tot de werkzame beroepsbevolking. Zij hadden dus betaald werk, ongeacht de arbeidsduur, en ontvingen tevens een WW-uitkering. Onder hen waren 20 duizend zogeheten onderbenutte deeltijders, die meer uren zouden willen werken en daarvoor ook direct beschikbaar zijn.

Daarnaast behoorden 54 duizend personen met een WW-uitkering niet tot de beroepsbevolking. Het merendeel van hen heeft niet recent naar werk gezocht, of was daarvoor niet direct beschikbaar. Samen met de groep werklozen en onderbenutte deeltijders behoort deze groep tot het onbenut arbeidspotentieel. Daarnaast komt het ook voor dat mensen niet willen of kunnen werken, bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsmarktpositie WW-ontvangers, 2020
Arbeidsmarktpositie (x1 000)
Werkzaam, overig80
Werkloos74
Niet gezocht, niet beschikbaar24
Gezocht, niet beschikbaar21
Werkzaam, deeltijd,
wil meer uren werken, beschikbaar
20
Beschikbaar, niet gezocht9

Nauwelijks jonge werkloze WW’ers

Jongeren zijn oververtegenwoordigd onder de werklozen: 37 procent van de werkloze beroepsbevolking was in 2020 15 tot 25 jaar, 35 procent was 25 tot 45 jaar en 28 procent was 45 tot 75 jaar. Hoewel de jongeren dus de grootste leeftijdsgroep vormden onder werklozen, waren er nauwelijks werkloze jongeren die een WW-uitkering ontvingen. Jonge werklozen hebben veelal geen WW-rechten, omdat ze nauwelijks rechten hebben opgebouwd als ze hun baan verliezen. Bij de oudere leeftijdsgroep is het beeld andersom. De 45- tot 75-jarigen maken 28 procent uit van werkloze beroepsbevolking. Bij de werkloze WW’ers was hun aandeel echter 52 procent.

Leeftijdsverdeling werklozen, WW'ers, werklozen met WW, 2020
 15 tot 25 jaar (%)25 tot 45 jaar (%)45 tot 75 jaar (%)
Werklozen373528
WW-uitkering64054
Werklozen met
WW-uitkering
64352


Werkloosheid en bijstand of AO-uitkering

Iemand die werkloos is zonder recht te hebben op een WW-uitkering, kan wel een andere uitkering ontvangen, zoals een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. In 2020 waren er 52 duizend werklozen met een bijstandsuitkering. Daarmee was 1 op de 7 werklozen een bijstandsontvanger. Daarnaast waren er 16 duizend werklozen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvingen. Ruim 6 op de 10 werklozen ontvingen in 2020 geen enkele uitkering.

Werkloze beroepsbevolking naar uitkeringspositie, 2020
Soort uitkering (x 1 000)
Geen uitkering217
WW-uitkering74
Bijstandsuitkering52
AO-uitkering16

In 2020 werd de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) van kracht. Deze regeling was bedoeld om werkgevers tegemoet te komen die door de coronacrisis te maken hadden met omzetverlies. NOW-gelden werden niet uitgekeerd aan personen, maar aan bedrijven, die daarmee hun werknemers konden doorbetalen.