Verbeterde koopkracht voor inwoners Caribisch Nederland in 2019

© © Z.ePhotography

Erratum:

Recent is vastgesteld dat de brondata van de Inkomstenbelasting die voor deze publicatie zijn gebruikt niet compleet waren. Voor een deel van de huishoudens is daardoor het inkomen niet goed vastgesteld. Het CBS werkt aan een herziening van de uitkomsten.

Naar eerste inschatting zijn vanaf 2016 afwijkingen ontstaan die in 2020 zijn opgelopen tot een onderschatting van het inkomen van de hele populatie in de orde van 3 tot 13 procent, afhankelijk van de gekozen statistiek. In juni worden nieuwe uitkomsten gepubliceerd voor 2021 en 2022, daarna zullen ook de voorgaande jaren worden herzien op basis van de actuele gegevens.
De koopkracht van Caribische Nederlanders is in 2019 ten opzichte van dezelfde groep mensen in 2018 gestegen. De koopkracht verbeterde met name door de verhoging van de lonen, de kinderbijslag, het wettelijk minimumloon en uitkeringen. Op Sint Eustatius en Saba ging de bevolking er in doorsnee 4,9 procent op vooruit ten opzichte van 2018, op Bonaire was dit 3,9 procent. Uitkeringsontvangers en personen in eenoudergezinnen profiteerden het meest. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Van 2012 tot en met 2017 steeg de doorsnee koopkracht op Caribisch Nederland jaarlijks. In 2018 steeg het gemiddelde prijsniveau op Bonaire en Saba meer dan het inkomen op deze eilanden, waardoor de koopkracht daalde. In 2019 is er een aantal stappen gezet om de bestaanszekerheid te verbeteren, waardoor de mensen op alle drie de eilanden er in koopkracht op vooruit gingen. Zo maakte de verlaging van werkgeverspremies voor werknemersverzekeringen ruimte voor verhoging van de lonen. Ook werden de uitkeringen en het wettelijk minimumloon verhoogd.

De doorsnee koopkracht van personen in huishoudens met voornamelijk inkomen uit arbeid verbeterde met 4,8 procent het meest op Sint Eustatius. Een doorsnee koopkrachtverandering van 4,8 procent in 2019 houdt in dat de helft van de personen er 4,8 procent of meer in koopkracht op vooruit ging en de andere helft minder. Personen in huishoudens met vooral inkomen uit een uitkering gingen er op Bonaire het meest in koopkracht op vooruit, namelijk 7,2 procent. Eén op de vijf personen in deze huishoudens ging er in koopkracht op achteruit.

Doorsnee koopkrachtontwikkeling Caribisch Nederland
 Bonaire (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Sint Eustatius (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Saba (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20123,24,54,6
20131,62,33,3
201421,13,1
20154,64,63,1
2016326,1
201712,70,6
2018-1,82,5-0,9
2019*3,94,94,9
* voorlopige cijfers

Meeste koopkrachtwinst bij huishoudens met kinderen

Op alle drie de eilanden verbeterde de koopkracht in doorsnee bij alle huishoudenstypen. Door de verhoging van de kinderbijslag steeg de koopkracht vooral bij personen in huishoudens met minderjarige kinderen. Voor personen in eenoudergezinnen was de stijging het grootst. Deze gingen er met respectievelijk 8,2 procent, 7,4 procent en 9,4 procent op vooruit op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De koopkracht daalde bij minder dan een op de drie personen in eenoudergezinnen.

Doorsnee koopkrachtontwikkeling naar huishoudenssamenstelling, 2019*
 Bonaire (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Sint Eustatius (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Saba (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Eenpersoonshuishouden4,55,35,3
Eenoudergezin8,27,49,4
Paar, zonder kind222,6
Paar, met kind(eren)4,75,84,2
Meerpersoonshuishouden, overig2,23,24,9
* voorlopige cijfers

Jonge mensen profiteren het meest

Op alle drie de eilanden steeg de koopkracht in alle leeftijdsgroepen. Bij personen tot 40 jaar steeg de koopkracht met respectievelijk 4,8 procent, 5,9 procent en 7,0 procent voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze mensen zijn nog volop aan de slag met de opbouw van hun carrière. Ook zijn er in de huishoudens waar zij deel van uitmaken vaker kinderen. Deze personen profiteerden van de loonsverhoging en van de verhoogde kinderbijslag.

Doorsnee koopkrachtontwikkeling naar leeftijdsklasse hoofdkostwinner, 2019*
 Bonaire (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Sint Eustatius (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Saba (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
tot 40 jaar4,85,97,0
40 tot 60 jaar4,24,93,6
60 jaar en ouder3,04,24,4
* voorlopige cijfers

Sterkste koopkrachtstijging voor lage inkomens Bonaire

In alle inkomensgroepen was er in 2019 sprake van koopkrachtstijging. Op Bonaire en Sint Eustatius verbeterde de doorsnee koopkracht het meest bij personen in huishoudens in de laagste inkomensgroep, respectievelijk met 7,0 procent en 5,4 procent. Op Sint Eustatius steeg de koopkracht bij personen in huishoudens in de hoogste inkomensgroep met 5,3 procent.

Doorsnee koopkrachtontwikkeling naar inkomensgroep, 2019*
 Bonaire (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Sint Eustatius (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Saba (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
1e 25%-groep (laag inkomen)7,05,43,6
2e 25%-groep3,03,15,8
3e 25%-groep3,64,94,9
4e 25%-groep (hoog inkomen)3,85,33,7
* voorlopige cijfers