Niet-financiële bedrijven boekten ruim 4 procent minder winst in 2020

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in 2020 uit op 258,9 miljard euro. Dat is 11,5 miljard euro minder dan in 2019, oftewel een afname van ruim 4 procent. In de voorgaande drie jaar steeg de brutowinst voor belasting nog. De lagere winst komt doordat de winst van buitenlandse dochterondernemingen daalde met een kwart. De operationele winst was, mede door coronagerelateerde subsidies, hoger dan in 2019. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe (voorlopige) cijfers.

De brutowinst voor belasting kan worden gesplitst in de operationele winst, de winsten van buitenlandse dochters en de overige winst. De afname van de brutowinst voor belasting is geheel toe te schrijven aan de winsten van buitenlandse dochters, die 21,1 miljard euro lager waren dan in 2019. Deze daling hangt onder meer samen met de lage olieprijzen, waardoor bedrijven in de petrochemie hun buitenlandse winsten zagen dalen. De operationele winst was 2,7 miljard euro hoger dan een jaar eerder. De overige winst nam met 7,0 miljard euro toe. Dat komt vooral doordat de binnenlandse dividendopbrengsten hoger waren dan in 2019 en doordat de afname van de rentebetalingen groter was dan de daling van de renteontvangsten.

Brutowinst niet-financiële vennootschappen voor belasting
JaarOperationele winst (mld euro)Winsten van buitenlandse dochters (mld euro)Overige winst (mld euro)
2013150,61754,2570,518
2014148,83352,3543,099
2015160,20263,5705,690
2016161,63654,4398,726
2017170,86763,1833,101
2018178,26780,73510,253
2019184,44076,1309,813
2020*187,10855,0116,793
* voorlopige cijfers

Operationele winst 3 miljard hoger in 2020

De operationele winst kwam in 2020 uit op 187,1 miljard euro, tegen 184,4 miljard euro in 2019. Dat de operationele winst ondanks de coronacrisis hoger was dan in 2019, is te danken aan de coronagerelateerde financiële steunmaatregelen die de overheid aan bedrijven heeft verstrekt. Zo kregen bedrijven een deel van hun vaste en loonkomsten vergoed in deze periode. Mede hierdoor waren de ontvangen niet-productgebonden subsidies 24,0 miljard euro hoger. Het is overigens mogelijk dat teveel tegemoetkoming is uitgekeerd en dat deze in een later stadium moet worden terugbetaald. Deze terugbetalingen worden toegerekend aan de periode waarvoor de subsidie is aangevraagd. De huidige cijfers zijn inclusief een voorlopig beeld van de terugbetalingen. Dat beeld zal worden bijgesteld zodra meer informatie beschikbaar is.

De operationele winst exclusief niet-productgebonden subsidies was 21,4 miljard euro lager dan in 2019.

Operationele winst
JaarOperationele winst exclusief niet-productgebonden subsidies (mld euro)Niet-productgebonden subsidies (mld euro)
2015154,0426,160
2016154,9486,688
2017163,7437,124
2018170,7467,521
2019176,5987,842
2020*155,22231,886
* voorlopige cijfers

Minder belasting betaald en minder dividend uitgekeerd

Over de winst betalen bedrijven belasting, zoals de vennootschapsbelasting. In 2020 betaalden de niet-financiële bedrijven 2,3 miljard euro minder belasting over hun winst dan in 2019.

De winst na betaling van de belastingen kunnen bedrijven aanwenden voor investeringen en besparingen, of voor dividenduitkeringen aan aandeelhouders. De niet-financiële bedrijven hebben 10,0 miljard euro minder dividend uitgekeerd in 2020. De investeringen in vaste activa waren 3,7 miljard euro lager dan een jaar eerder.

Winst in vierde kwartaal bijna 1,9 miljard euro lager dan jaar eerder

In het vierde kwartaal van 2020 was de brutowinst voor belasting bijna 2,2 miljard euro lager dan in het vierde kwartaal van 2019. Hiermee was de afname van de winst kleiner dan in de voorgaande twee kwartalen. Dit komt vooral doordat de toename van de operationele winst groter was. De winst van buitenlandse dochters kromp in het vierde kwartaal sterker dan in de andere kwartalen van 2020.

Brutowinst voor belasting
JaarKwartaalBrutowinst voor belasting (mld euro, verandering t.o.v. een jaar eerder)Operationele winst (mld euro, verandering t.o.v. een jaar eerder)Winsten van buitenlandse dochters (mld euro, verandering t.o.v. een jaar eerder)Overige winst (mld euro, verandering t.o.v. een jaar eerder)
2020*eerste kwartaal-1,0350,256-2,9411,650
2020*tweede kwartaal-5,341-1,529-5,2711,459
2020*derde kwartaal-2,9330,432-5,5272,162
2020*vierde kwartaal-2,1633,509-7,3811,709
* voorlopige cijfers

De cijfers over de eerste drie kwartalen van 2020 zijn bijgesteld. Naast gebruikelijke bijstellingen wegens nieuw binnengekomen informatie over die kwartalen, zijn ook voorlopige gegevens over terugbetalingen van coronagerelateerde subsidies verwerkt in de cijfers. Doordat subsidies worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben kunnen de cijfers over 2020 nog worden bijgesteld op basis van definitieve afrekeningen.