Presentatie Monitor Duurzaam Nederland 2014

Op dinsdag 25 november wordt de Monitor Duurzaam Nederland 2014 gepresenteerd en aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu. De Monitor Duurzaam Nederland, die op verzoek van het kabinet is geschreven, geeft een beeld van de duurzaamheid van de Nederlandse samenleving. Deze derde editie van de monitor bestaat uit een indicatorenrapport onder eindverantwoordelijkheid van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en een verkenning over energie-innovatie van het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De presentatie van de Monitor Duurzaam Nederland vindt plaats in het perscentrum van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, 2597 JG in Den Haag. Vertegenwoordigers van de media heten wij van harte welkom.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 09.00 uur  Opening door Hanneke Imbens Hoofddirecteur Economie, Bedrijven en Nationale Rekeningen CBS
  • 09.05 uur  Presentatie Indicatorenrapport door Jan-Pieter Smits Senior statistisch onderzoeker CBS
  • 09.15 uur  Presentatie Verkenning energie-innovatie door Maarten Hajer Directeur PBL
  • 09.25 uur  Overhandiging Monitor Duurzaam Nederland aan Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu plus een korte   reactie
  • 09.30 uur  Staatssecretaris Mansveld lanceert de website Monitor Duurzaam Nederland
  •                   Aansluitend vragen van de pers.

Als u de bijeenkomst op dinsdag 25 november vanaf 09.00 uur wilt bijwonen, vragen wij u uw komst per e-mail aan persdienst@cbs.nl  te bevestigen.

Achtergrondinformatie

Het Indicatorenrapport presenteert kerngegevens over duurzaamheid in hun onderlinge samenhang en kijkt vooral in hoeverre de keuzes die wij als samenleving maken, resulteren in een kwaliteit van leven die op de langere termijn ook houdbaar is en die niet ten koste gaat van de allerarmsten in de wereld. Dit vraagstuk behelst zowel milieuaspecten als sociaal-maatschappelijke en economische aspecten. De indicatorenset in deze Monitor levert een beeld van de duurzame ontwikkeling van Nederland door de tijd heen en ten opzichte van andere Europese landen.

Het kabinet gaf zeven jaar geleden de opdracht voor de Monitor Duurzaam Nederland. De duurzaamheidsagenda van het huidige kabinet is in sterke mate gericht op groene groei. Teneinde aan te sluiten bij deze beleidsactualiteit, wordt in dit rapport in een apart hoofdstuk aandacht besteed aan dit onderwerp. Het deel Verkenning van de Monitor Duurzaam Nederland, gaat in op beleidsmatige aspecten van groene groei. Het thema energie-innovatiebeleid staat centraal in deze verkenning, aangezien innovatie als een belangrijke sleutel voor groene groei wordt gezien.