Immigratie loopt op

  • Meer immigranten, emigratie stabiel
  • Immigratie Polen en Roemenen neemt toe
  • Polen trekken vooral naar het Westland; Bulgaren en Roemenen naar grote steden
  • Meer dan 100 duizend Poolse migranten in Nederland

Immigratie in de eerste helft van het jaar toegenomen

In de eerste helft van het jaar hebben zich meer mensen in Nederland gevestigd dan een jaar eerder. Dat maakt het CBS vandaag bekend. Er kwamen ruim 76 duizend immigranten in Nederland wonen, 8,6 duizend meer dan in 2013. Het aantal mensen dat vertrok is gelijk gebleven (64 duizend). Per saldo kwamen er ruim 12 duizend personen bij.

Merendeel van de Polen is arbeidsmigrant

Van de in het buitenland geboren immigranten vormen de Polen de grootste groep. Sinds de toetreding tot de Europese Unie in 2004 hebben zich elk jaar meer Polen in Nederland gevestigd. In de eerste maanden van 2014 schreven 12 duizend Polen zich in bij een gemeente, 2 duizend meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Ongeveer 70 procent van de Polen die naar Nederland migreren en hier gaan wonen, komt om te werken (zie Jaarrapport integratie 2012).Het merendeel is via uitzendbureaus werkzaam in onder meer de bouw en de tuinbouw. Naast arbeidsmigratie bestaat de Poolse immigratie naar Nederland voor ongeveer 20 procent uit mensen die komen voor gezinshereniging of -vorming. Het aantal Poolse studenten is in verhouding gering en bedraagt enkele honderden per jaar.

Een groot deel vertrekt overigens na verloop van tijd weer. In de eerste helft van 2014 waren dat er ruim 5 duizend, in 2013 4,7 duizend. Eerder heeft het CBS al vastgesteld dat ongeveer de helft van de Poolse immigranten na tien jaar weer is vertrokken. (zie 'Ruim helft Poolse immigranten vertrekt weer').

Meer dan 100 duizend Poolse migranten in Nederland

Ondanks een stijgend aantal Polen dat vertrekt, is het aantal Polen dat hier komt wonen nog steeds groter dan het aantal vertrekkers. In de eerste helft van 2014 kwamen er per saldo 6,5 duizend, in de eerste helft van 2013 waren er dat nog bijna 5 duizend. Inmiddels wonen er per 1 juli 2014 meer dan 100 duizend Poolse migranten in ons land. Daarmee scharen de Polen zich qua aantal tussen de traditionele migrantengroepen in ons land.

Seizoenmigranten

Naast de hier wonende en ingeschreven Polen verbleven er in Nederland (eind 2012) ruim 80 duizend Polen die slechts kort in Nederland werkzaam waren (zie Migrantenmonitor 2011-2012). Zij hoefden zich niet als inwoner van Nederland in te schrijven. Migranten uit andere EU-landen schrijven zich veel vaker wel in.

Aantal Roemenen neemt toe, aantal Bulgaren niet

Vanaf 1 januari dit jaar kunnen ook Roemenen en Bulgaren zonder tewerkstellingsvergunning in Nederland aan de slag. Deze nieuwe regeling zou ertoe kunnen leiden dat meer mensen uit deze landen zich in ons land vestigen. Het aantal Roemenen dat in Nederland kwam wonen is verdubbeld ten opzichte van de eerste helft van 2013 tot ruim 2,3 duizend. Het aantal Bulgaren is niet toegenomen. Zowel in het eerste halfjaar van 2013 als in de eerste helft van 2014 vestigden zich ruim 2 duizend Bulgaren in Nederland. Er is nog onvoldoende zicht op de mechanismen achter deze migratiestromen.

Meeste Polen in het Westland, Bulgaren in de grote steden

In verhouding wonen de meeste Polen in het Westland: drie keer zoveel als gemiddeld voor Nederland. Ook Brabant en de Bollenstreek zijn aantrekkelijke vestigingsgebieden voor de Polen. Bulgaren, en in mindere mate Roemenen, wonen veel vaker dan gemiddeld in de grote stad, ook als rekening wordt gehouden met het inwonertal. Het aandeel Bulgaren in Den Haag was begin 2014 bijvoorbeeld acht keer zo groot als het landelijk gemiddelde.

Meer Syrische asielzoekers ingeschreven in Nederland

Naast arbeidsmigranten, gezinsmigranten en studenten komt er een kleine, maar weer snel in omvang toenemend aantal mensen naar Nederland dat asiel aanvraagt (zie De Nederlandse Migratiekaart 2013).
Op dit moment komen er relatief veel asielverzoeken van Syriërs en Eritreeërs. In het eerste halfjaar van 2014 zijn bijna 3 duizend Syrische asielzoekers ingeschreven in een gemeente tegen 600 in dezelfde periode van 2013. Van deze groep vertrekken nog nauwelijks mensen. De veel recentere toename van asielverzoeken van Eritreeërs (een sterke stijging in april en mei) vertaalt zich nog niet in meer inschrijvingen in Nederlandse gemeenten.

Meer migratie in de tweede helft van het jaar

Doorgaans ligt het niveau van immigratie en emigratie in de tweede helft van het jaar boven het niveau in het eerste halfjaar. Vooral in augustus en september komen er veel immigranten naar Nederland, met name studenten en arbeidsmigranten. Er vertrekken in de tweede helft van het jaar ook meer personen dan in de eerste helft.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.