De Nederlandse Migratiekaart 2013

De Nederlandse Migratiekaart 2013 geeft een kwantitatief overzicht van de migratiestromen van en naar Nederland in de periode 2000-2012. Tevens wordt inzicht gegeven in de achtergronden van deze migratiestromen. Dan gaat het over economische ontwikkelingen, migratiebeleid en politieke ontwikkelingen – uitbreiding van de Europese Unie, gewelddadige conflicten – als oorzaak van vluchtelingenstromen. Mede op basis van deze achtergronden worden ook – voorzichtige – voorspellingen gedaan over mogelijke toekomstige migratiestromen.
De Nederlandse Migratiekaart 2013. Achtergronden en ontwikkelingen in internationale migratiestromen in de periode 2000-2012 is een publicatie van het WODC en het CBS. Het rapport biedt onderzoekers, beleidsmakers en andere belangstellenden achtergrondinformatie over recente migratiestromen.

Enkele bevindingen:
1. arbeid is het belangrijkste migratiemotief: inmiddels komt 40 procent van de migranten  naar ons land om te werken (in 2000 was dit nog maar 20 procent).
2. mede dankzij beperkend beleid neemt de gezinsmigratie van Turken en Marokkanen al enkele jaren nauwelijks meer toe.
3. het toenemende aanbod van Engelstalige opleidingen heeft er waarschijnlijk aan bijgedragen dat het aantal buitenlandse studenten in het hoger onderwijs sinds 2000 tweemaal zo groot geworden.
4. het aantal asielverzoeken is in de onderzochte periode sterk gedaald. Asiel is nog goed voor 5 procent van de geregistreerde migratiemotieven (was 30 procent in 2000). Recent is er echter een duidelijke stijging van het aantal asielverzoeken te zien.