Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen daalt in tien jaar met 175 duizend

Eind juni 2013 werden 818 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt, 175 duizend minder dan eind december 2002, toen de hoogste stand ooit werd bereikt. De afname komt vrijwel geheel doordat minder mannen gebruikmaken van de regelingen voor arbeidsongeschiktheid.

Wet- en regelgeving belangrijkste oorzaak daling

Eind december 2002 werden bijna 1 miljoen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt. Sindsdien nam het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen elk jaar af. De gestage daling van de arbeidsongeschiktheid is vooral het gevolg van veranderende wet- en regelgeving.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Daling bij mannen

De afname van het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vond vrijwel geheel plaats bij mannen. Het aantal vrouwen met een uitkering nam zelfs licht toe. Meer vrouwen zijn actief op de arbeidsmarkt, waardoor ook hun beroep op de regelingen voor arbeidsongeschiktheid toeneemt. Eind juni 2013 ging ruim 48 procent van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar een vrouw.

Aandeel jongeren toegenomen

Het aandeel jongeren tot 25 jaar is toegenomen van 2,9 procent in 1998 tot 8,5 procent van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in juni 2013. Dit komt vooral door een grotere instroom in de Wajong vanaf 2007. Het aandeel personen van 35 tot 55 jaar daalde met ruim 7 procentpunt, het aandeel 55-plussers blijft het grootst (39 procent).

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar leeftijd

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar leeftijd

Verschuiving diagnoses

Eind juni 2013 was in bijna de helft van de gevallen een psychische stoornis de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. In 1998 werd deze diagnose voor ruim 30 procent van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gesteld. Het aandeel ‘algemene aandoeningen’ en het aandeel ‘aandoeningen aan het botspierstelsel’ (rugklachten e.d.) zijn in dezelfde periode afgenomen.

Tussen mannen en vrouwen zijn er geen grote verschillen in diagnose. Mannen krijgen wel vaker dan vrouwen de diagnose hart- en vaatziekten. Dit verschil is de afgelopen vijftien jaar kleiner geworden, zo nam deze diagnose met een kwart toe bij vrouwen, terwijl deze bij mannen met meer dan een derde daalde.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar diagnose

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar diagnose

Ton van Maanen

Bron: StatLine, Sociale zekerheid, kerncijfers