Overheidstekort naar 2,5 procent

Het overheidstekort is over de periode juli 2012 tot en met juni 2013 uitgekomen op 2,5 procent van het bbp. Dit is ruim onder de Europese bovengrens van 3 procent. Over heel 2012 was het tekort nog 4,1 procent van het bbp.

Tekort eerste halfjaar lager

Het overheidstekort kwam in het eerste halfjaar van 2013 uit op 2,5 miljard euro. In het eerste kwartaal was er een overschot van 4,5 miljard euro, grotendeels veroorzaakt door eenmalige opbrengsten uit de verkoop van mobiele-telefoonfrequenties. In het tweede kwartaal gaf de overheid 7 miljard euro meer uit dan zij ontving, voornamelijk bij de sociale fondsen. Het overheidstekort is in zowel het eerste als tweede kwartaal van 2013 lager dan in de afgelopen vier jaar in de overeenkomstige kwartalen.

Overheidssaldo per kwartaal

Overheidssaldo per kwartaal

Overheidsuitgaven stagneren, inkomsten nemen toe

De overheidsinkomsten bleven toenemen. De premie-inkomsten voor de sociale verzekeringen stegen sterk, en ook de aardgasopbrengsten en dividendinkomsten namen fors toe. De uitgaven stagneren al sinds 2010. Op loonkosten en aankopen van goederen en diensten is bezuinigd. Het afgelopen halfjaar gaf de overheid hier ruim 1,5 miljard euro minder aan uit dan in het eerste halfjaar van 2012. Ook op subsidies is flink bezuinigd. De werkloosheids- en AOW-uitkeringen en de uitgaven in het kader van de Zorgverzekeringswet namen met 2,6 miljard euro toe.

Overheidsinkomsten en -uitgaven op jaarbasis

Overheidsinkomsten en –uitgaven op jaarbasis

Overheidsschuld gestegen tot 73,9 procent

De overheidsschuld kwam aan het eind van het tweede kwartaal uit op 442 miljard euro. Dit is 73,9 procent van het bbp, hoger dan de Europese norm van 60 procent van het bbp. De schuld is het afgelopen halfjaar met 15 miljard euro opgelopen. Behalve door het bedrag van het tekort (2,5 miljard euro) werd dit voor bijna 13 miljard euro veroorzaakt door een toename van financiële activa zoals deposito’s, verstrekte leningen en deelnemingen. De deelnemingen namen toe doordat de overheid extra kapitaal stortte in het nieuwe Europese steunfonds ESM en in de Europese Investeringsbank (EIB).

Overheidstekort en -schuld op jaarbasis

Overheidstekort en -schuld op jaarbasis << 3910k1-3.doc >>

Léonard Haakman

Bron: