Immigratie Oost-Europeanen blijft hoog

De herkomst van immigranten is in de afgelopen vijftig jaar sterk veranderd. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was de immigratie uit Zuid-Europa en Marokko het belangrijkst. Tegenwoordig komen veel immigranten uit Oost-Europa.

Herkomstlanden veranderen

De laatste jaren komt een aanzienlijk deel van de immigranten uit een van de Oost-Europese landen. Van de 64 duizend EU-burgers die in 2011 naar Nederland kwamen (40 procent van de totale immigratie in dat jaar), kwam de helft uit Oost-Europa. Tegenover deze instroom staat het vertrek van 39 duizend EU-onderdanen, van wie 15 duizend Oost-Europeanen. Van de klassieke immigratielanden (Turkije, Marokko, Suriname en Nederlandse Antillen) staan alleen Turkije en de Antillen in 2011 in de top tien.

De immigranten die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw naar Nederland kwamen, waren voor een groot deel arbeidsmigranten uit Zuid-Europa en Marokko. Na de fase van gezinshereniging en gezinsvorming onder deze arbeidsmigranten had in de jaren negentig vooral de asielmigratie uit Afrika en Azië een groot aandeel in de immigratie.

Migranten naar geboorteland, 2011 

Migranten naar geboorteland, 2011

Polen belangrijkste herkomstland immigranten

Sinds de toetreding tot de EU in mei 2004 is Polen het belangrijkste herkomstland van immigranten. In 2011 vestigden zich bijna 19 duizend Polen in Nederland waarmee zij de grootste groep buiten Nederland geboren immigranten vormden. Daarnaast vertrokken 7 duizend Polen uit Nederland zodat zich in 2011 per saldo 12 duizend Polen in Nederland vestigden.

Ook de immigratie uit de zuidelijke EU-lidstaten vertoonde een stijging. Zo kwamen er ruim 3 duizend personen uit Spanje en bijna 3 duizend uit Italië. Voor beide landen betekent dit een verdubbeling ten opzichte van 2007.

Migratie van Polen

Migratie van Polen

Migratiestroom van Polen historisch hoog

Historisch gezien was de immigratiestroom van 19 duizend Polen in 2011 hoog. In de afgelopen halve eeuw vormden alleen Surinamers in één jaar een grotere groep immigranten dan de Polen in 2011. In 1975, toen Suriname onafhankelijk werd, kwamen er 38 duizend Surinaamse immigranten naar Nederland. De Polen staan met 19 duizend in 2011 op de tweede plaats. Ze overtreffen daarmee ook de immigratiepiek van Indonesiërs in 1962 (16 duizend immigranten), ten tijde van de crisis in Nieuw-Guinea, en die van Turken en Marokkanen in 1980. In dat jaar vestigden zich 17 duizend Turken en 10 duizend Marokkanen in Nederland.

Immigranten naar geboorteland

Immigranten naar geboorteland

Elma Wobma en Han Nicolaas

Bron: StatLine, Bevolking en bevolkingsontwikkeling