Verdere toename werkloosheid

  • Werkloosheid in april gestegen naar 6,2 procent
  • Zowel meer mannen als vrouwen werkloos
  • Aantal WW-uitkeringen in april met ruim 3 duizend afgenomen
  • Minder uitkeringen verstrekt aan jongeren en mannen 

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in april 2012 met 24 duizend toegenomen en kwam daarmee uit op 489 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen met ruim 3 duizend is gedaald tot 292 duizend.

Werkloosheid verder gestegen

De stijging van de werkloosheid in april was relatief sterk. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden nam de werkloosheid met 7 duizend personen per maand toe. In april was 6,2 procent van de beroepsbevolking werkloos. Het is ruim zes jaar geleden dat het werkloosheidspercentage hoger dan 6 procent was.

Toename bij mannen en vrouwen

Het aantal werklozen is in april bij zowel mannen als vrouwen toegenomen. Bezien over de afgelopen drie maanden groeide de werkloosheid onder mannen wat harder dan onder vrouwen. In deze periode is vooral onder 15- tot 25-jarigen en 45- tot 65-jarigen de werkloosheid gemiddeld per maand gestegen.

Vooral daling WW-uitkeringen bij seizoensgevoelige sectoren

Doordat er in april meer uitkeringen werden beëindigd dan er bij kwamen daalde het aantal lopende uitkeringen. Er werden in april vooral minder uitkeringen verstrekt aan personen jonger dan 25 jaar en aan mannen. Vrijwel alle sectoren vertoonden in april een daling van het aantal WW-uitkeringen. De afname was relatief het grootst bij seizoensgevoelige sectoren als landbouw en bouw.

Veel WW-gerechtigden 55 jaar of ouder

Ruim een kwart van de WW-uitkeringen was bestemd voor 55-plussers. Hun aantal steeg het afgelopen jaar met bijna 14 procent tot 76 duizend. Het aantal WW-uitkeringen voor jongeren tot 25 jaar is met 12 duizend beperkt. Wel nam hun aantal het afgelopen jaar met bijna 41 procent relatief sterk toe.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.