Meer vrouwen aan het werk: vooral in deeltijd

In 2011 hadden bijna 3,3 miljoen vrouwen een baan van twaalf uur per week of meer. Dat waren er ruim 460 duizend meer dan in 2002. Vooral het aantal vrouwen met een deeltijdbaan van 20 tot 35 uur per week groeide. De voornaamste reden waarom vrouwen voor een deeltijdbaan kiezen, is de zorg voor het gezin of huishouden.

Toename arbeidsdeelname door vrouwen met grote deeltijdbaan

Van 2002 tot 2011 steeg de arbeidsparticipatie van de bevolking van 15 tot 65 jaar van 64,5 procent naar ruim 67 procent. Deze toename is volledig toe te schrijven aan vrouwen. Had in 2002 nog 53 procent van de vrouwen een baan van twaalf uur of meer per week, in 2011 was dat ruim 60 procent.

De groei van de arbeidsdeelname van vrouwen heeft zich vrijwel volledig voorgedaan in deeltijdbanen van 20 tot 35 uur per week. In 2011 had bijna een derde van alle vrouwen van 15 tot 65 jaar zo’n grote deeltijdbaan. Tien jaar eerder was dat nog een kwart.

Arbeidsdeelname vrouwen naar wekelijkse arbeidsduur

Arbeidsdeelname vrouwen naar wekelijkse arbeidsduur

Zorg voor gezin of huishouden belangrijkste reden voor deeltijdbaan

Bijna de helft van de vrouwen met een deeltijdbaan gaf aan hiervoor te hebben gekozen vanwege de zorg voor het gezin of huishouden. Daarnaast zei 23 procent van de vrouwen met een grote deeltijdbaan (20 tot 35 uur) en 17 procent van de vrouwen met een kleine deeltijdbaan (12 tot 20 uur) geen voltijdbaan te willen. Vrouwen met een kleine deeltijdbaan noemden drie keer zo vaak het volgen van een opleiding of studie als reden om deeltijds te werken dan vrouwen met een grote deeltijdbaan.

Reden van vrouwen voor het hebben van een kleine of grote deeltijdbaan, 2011

Reden van vrouwen voor het hebben van een kleine of grote deeltijdbaan, 2011

Minder vrouwen blijven thuis vanwege zorg

In 2011 waren er ruim 530 duizend vrouwen zonder werk of met een kleine baan tot twaalf uur per week die niet (méér) konden of wilden werken. Vrouwen met een kleine baan zeiden het vaakst (57 procent) dat dat niet kon vanwege een studie of opleiding, terwijl de niet-werkende vrouwen ziekte of arbeidsongeschiktheid het meest (29 procent) als reden hiervoor aanvoerden.

Minder dan twee op de tien vrouwen zonder werk of met een kleine baan wilden geen substantiële baan vanwege de zorg voor het gezin of huishouden. In 2002 waren dat er nog drie op de tien.

Reden van vrouwen voor het niet of minder dan twaalf uur per week willen werken, 2011

Reden van vrouwen voor het niet of minder dan twaalf uur per week willen werken, 2011

Hendrika Lautenbach en Godelief Mars

Bron: