Sinds 1956 meer dan 55 duizend kinderen geadopteerd

Sinds de invoering van de Nederlandse adoptiewet in 1956 zijn in Nederland ruim 55 duizend kinderen geadopteerd. Het zijn vooral buitenlandse kinderen. Hun aantal was met 39 duizend meer dan tweemaal zo groot als het aantal Nederlandse kinderen.

Eerst uit Nederland, later uit het buitenland

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw werden vooral Nederlandse kinderen geadopteerd. Vanaf de jaren zestig nam dit aantal, mede onder invloed van de stijging van het aantal geboorten onder tienermoeders, sterk toe.

Door de invoering van de bijstandswet in de jaren zestig, werden de mogelijkheden voor jonge alleenstaande moeders om hun kind te behouden steeds beter. Ook werd het steeds meer als onwenselijk beschouwd dat moeders afstand moesten doen van hun kinderen. Mede door deze ontwikkeling en de introductie van de pil, nam het aantal Nederlandse adoptiekinderen medio jaren zeventig sterk af. Tegelijkertijd nam het aantal buitenlandse adoptiekinderen explosief toe.

Aantal in Nederland en in het buitenland geboren adoptiekinderen

Aantal in Nederland en in het buitenland geboren adoptiekinderen

Sinds de eeuwwisseling vooral Chinese kinderen

Halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw was Colombia het belangrijkste herkomstland van adoptiekinderen. Aan het eind van de vorige eeuw nam China deze positie over. In 2004 was bijna 60 procent van de buitenlandse adoptiekinderen van Chinese afkomst. De adoptie van Chinese kinderen hangt samen met het Chinese één-kindbeleid.

Aantal geadopteerde kinderen naar geboorteland, 1995-2009

Aantal geadopteerde kinderen naar geboorteland, 1995-2009

Meer meisjes dan jongens

Sinds de introductie van de adoptiewet zijn in ons land meer meisjes dan jongetjes geadopteerd. In totaal ging het om 29,9 duizend meisjes tegen 25,7 duizend jongetjes.

Aantal geadopteerde jongens en meisjes

Aantal geadopteerde jongens en meisjes

Tot het einde van de vorige eeuw verschilde het aantal jongetjes niet zoveel van het aantal meisjes, maar sinds de eeuwwisseling is er een groot meisjesoverschot. Dit komt doordat het bij de adopties uit China – het belangrijkste herkomstland van adoptiekinderen over deze periode – tot 2009 vooral om meisjes ging.

John de Winter, Arie Eilbracht en Arno Sprangers

Bron: StatLine, Adopties