Een op de vijf huishoudens heeft een uitkering

Eind 2008 werd in 1,2 miljoen huishoudens aanspraak gemaakt op ten minste één uitkering in het kader van de sociale zekerheid. Dat betekent dat een op de vijf huishoudens in Nederland een Anw-, bijstands-, WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering had. Het betreft hier huishoudens met minimaal één persoon in de leeftijd 15-65 jaar. AOW-uitkeringen zijn buiten beschouwing gelaten.

Huishoudens met een of meer uitkeringen naar type huishouden, ultimo 2008

Huishoudens met een of meer uitkeringen naar type huishouden, ultimo 2008

Vooral eenoudergezinnen en eenpersoonshuishoudens

De meeste van deze socialezekerheidsuitkeringen gaan naar eenpersoonshuishoudens. Ruim de helft van deze alleenstaanden met een uitkering ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Eenoudergezinnen maken naar verhouding echter het vaakst aanspraak op de sociale zekerheid. Ruim een derde van hen ontving eind 2008 een uitkering. In bijna de helft van de gevallen was dat een bijstandsuitkering. Stellen maakten relatief gezien het minst gebruik van de sociale zekerheid. Toch ontving nog altijd een op de vijf paren zonder kinderen en een op de zeven stellen met kinderen een uitkering.

Aantal huishoudens met een of meer socialezekerheidsuitkeringen, ultimo 2004 en 2008 1)

Aantal huishoudens met een of mee socialezekerheidsuitkeringen, ultimo 2004 en 2008 1)

Sterke daling afgelopen vier jaar

Tussen eind 2004 en eind 2008 is het aantal huishoudens dat een Anw-, bijstands-, WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, gedaald met 21 procent. Eind 2004 maakte nog een op de vier huishoudens gebruik van een van deze socialezekerheidsuitkeringen, eind 2008 was dit een op de vijf. Deze daling houdt verband met zowel de verbeterde conjunctuur als met verschillende wetswijzigingen. De procentueel grootste daling deed zich voor bij huishoudens met WW.

Katja Chkalova

Bron: Huishoudens met uitkering