Aantal huishoudens met en zonder uitkering naar type huishouden en COROP-gebied, eind 2008

In deze tabel is voor de stand van ultimo 2008 aangegeven hoeveel huishoudens er in elk COROP-gebied zijn. Daarnaast wordt aangegeven hoeveel huishoudens een uitkering hebben uit de groep arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO en Wajong), uitkeringen werkloosheidswet (WW), uitkeringen algemene nabestaandenpensioen (ANW) of bijstandsuitkeringen (WWB, Wet werk en bijstand) heeft.