Meer braam en brandnetel in natuur platteland

De kwaliteit van de flora op het platteland is in de periode 2000-2007 achteruit gegaan. Planten als braam, kleefkruid, akkerdistel en brandnetel rukten op en verdrongen andere planten.

Akkerdistel, braam en brandnetel volop aanwezig

Ruigtekruiden, zoals akkerdistel, kleefkruid, braam en grote brandnetel, nemen toe. Ze komen steeds meer voor in de natuurlijke landschapselementen, zoals dijken en houtwallen, van het agrarische gebied. In de periode 2004-2007 lag het aandeel ruigtekruiden op het platteland gemiddeld 8 procent hoger dan in 2000-2003. Gewone braam vertoonde de grootste toename, namelijk van 31 procent. Akkerdistel en grote brandnetel namen met respectievelijk 19 en 6 procent toe.

Ruigtekruiden zijn planten die hoog opschieten en vooral gedijen op stikstofrijke grond. Ze hebben als eigenschap dat ze andere soorten verdringen. De toename van ruigtekruiden betekent dat de kwaliteit van de flora op het platteland achteruit is gegaan.

Verandering in bedekking ruigtekruid in agrarisch gebied, 2000/2003 – 2004/2007

2639g1

Dijken, houtwallen en sloten verruigen

Houtwallen, wegbermen, dijken en sloten zijn belangrijke natuurlijke elementen op het platteland. De toename van ruigtekruiden is op de dijken het grootst met een stijging van 12 procent. Bij houtwallen nam het aandeel toe met 10 procent en bij sloten met 8 procent.

Verandering in bedekking ruigtekruiden naar soort landschapselement, 2000/2003 – 2004/2007

2639g2

Isabel van Geloof (CBS) en Ate Dijkstra (Provincie Drenthe)

Bron: Verandering in bedekking ruigtekruid