Landschapselementen

Landschapselementen zijn onderdelen van het landschap. In de analyse die voor dit artikel is gedaan betreft het halfnatuurlijke landschapselementen. Dit zijn onderdelen van het landschap met natuur als nevenfunctie. Voorbeelden van halfnatuurlijke landschapselementen in het agrarische gebied zijn bosjes, houtwallen, heggen, bermen, dijken, sloten en slootkanten. Bij de sloten genoemd in deze analyse zijn zowel het wateroppervlak als de slootkanten inbegrepen. Tussen de periode 2000-2003 en de periode 2004-2007 is de toename in de bedekking van de ruigtekruiden van sloten, houtwallen en dijken significant. De toename voor de wegbermen is niet significant.