Verdere daling uitstoot broeikasgassen

In 2007 is voor het derde opeenvolgende jaar de uitstoot van broeikasgassen in ons land verminderd. De uitstoot lag met 205 miljard kg CO2-equivalenten 4 procent onder het niveau van 1990, het basisjaar van het Kyotoprotocol. Dit blijkt uit berekeningen die het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving gezamenlijk hebben uitgevoerd.

Kyotoprotocol

Volgens het Kyotoprotocol moet Nederland in de periode 2008–2012 de emissies van broeikasgassen met gemiddeld 6 procent verlagen ten opzichte van het basisjaar. Daarbij mag een deel van deze reductie met inzet van Nederlands geld in het buitenland worden gerealiseerd. Nederland kan emissierechten opkopen in andere landen of projecten financieren die emissiereducties in het buitenland opleveren.

De uitstoot in het basisjaar is vastgesteld op 213 miljard kg CO2-equivalenten. In 2005 kwam de uitstoot van broeikasgassen in Nederland voor het eerst onder dit niveau. In de daarop volgende jaren zette deze afname zich verder door.

Emissie van broeikasgassen

2542g1

Minder lachgas

De daling met circa 2 miljard kg CO2-equivalenten in 2007 is vooral toe te schrijven aan de vermindering van de uitstoot van lachgas (N2O) door reductiemaatregelen bij de salpeterzuurfabrieken. Ook de emissie van methaan uit vuilstortplaatsen is gedaald.

Uitstoot kooldioxide gelijk gebleven

De uitstoot van kooldioxide (172 miljard kg) is in 2007 gelijk gebleven. Een toename van de uitstoot van koolstofdioxide deed zich voor bij de productie van elektriciteit. Terwijl het verbruik van elektriciteit met 1 procent steeg, daalde de import met 18 procent. Om aan de vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen produceerden de centrales in 2007 5 procent meer elektriciteit. Hierdoor nam de CO2-emissie met ruim 3 miljard kg toe.

Kooldioxide-emissies per sector

2542g2

Zachte winter

Tegenover deze toename staat een daling van de CO2-uitstoot met ruim 1,5 miljard kg door het lagere aardgasverbruik voor de verwarming van huizen en werkplekken. Deze daling is het gevolg van de zachte winter in 2007, de betere isolatie en de toename van het aantal hoogrendementsketels in woonhuizen.

Verder is onder andere door het gebruik van biobrandstoffen de uitstoot van het verkeer met bijna 2 procent gedaald.

Kees Olsthoorn (CBS) en Kees Peek (Planbureau voor de Leefomgeving)

Bronnen: