Uitgaven aan zorg stijgen met 5,1 procent

·         Stijging uitgaven aan ziekenhuiszorg en specialistenpraktijken

·         Bovengemiddelde stijging uitgaven aan huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten

·         Steeds duurdere geneesmiddelen

·         Beperkte toename uitgaven aan gehandicaptenzorg

·         Zeer sterke stijging uitgaven aan kinderopvang via gastouderbureaus

·         Aandeel zorguitgaven in Bruto Binnenlands Product stabiel

In 2007 waren de uitgaven aan de zorg, gezondheids- en welzijnszorg tezamen, 74 miljard euro, 5,1 procent meer dan in 2006. In de periode 2004-2006 stegen de zorguitgaven jaarlijks tussen de 3 en 4 procent. In de periode 1998-2003 lag de stijging gemiddeld op 9 procent. De loonkosten van de zorginstellingen namen in 2007 toe. Verder was er sprake van een toenemende vraag naar duurdere vormen van huisartsenzorg en steeg het beroep op fysiotherapeutische zorg en de kinderopvang. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Aan ziekenhuiszorg en specialistenpraktijken is 4,3 procent meer uitgegeven dan in 2006. De jaren daarvoor was de toename respectievelijk 3,8 en 3,5 procent. In afwijking van eerdere publicaties over de ziekenhuiszorg zijn in de nu gepresenteerde cijfers de effecten van de overfinanciering van de ziekenhuiszorg in 2005, 2006 en 2007 buiten beschouwing gelaten. Deze overfinanciering heeft te maken met de introductie van de Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) in 2005.

De uitgaven aan huisartsenpraktijken zijn in 2007 met 6,5 procent gestegen. Dit komt vooral door een toename van het aantal langdurige consulten en visites en het uitvoeren van meer verrichtingen. Ook de uitgaven aan fysiotherapeutenpraktijken stegen aanzienlijk, 10,9 procent. Bij de tandartsenpraktijken is sprake van een stijging van de uitgaven met 9,1 procent. De zorg verleend op basis van aanvullende verzekeringen nam bij beide categorieën fors toe.

De uitgaven aan via apotheken verstrekte geneesmiddelen zijn met 6,8 procent toegenomen. In 2006 was de toename 2,2 procent. Uit diverse bronnen is bekend dat het aantal voorschriften verder is gegroeid en dat goedkopere geneesmiddelen steeds meer worden vervangen door kwalitatief betere, maar duurdere geneesmiddelen. Daarnaast is sprake van een voortgaande verschuiving van de zorg vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie. Ook zijn eind 2007 geneesmiddelen op voorraad ingekocht met het oog op de invoering van het verplichte eigen risico in de basisverzekering.

De uitgaven aan gehandicaptenzorg laten een stijging zien van 2,7 procent. Dit cijfer is neerwaarts beïnvloed door een daling van de uitgaven aan voorzieningen voor gehandicapten op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (woon- en vervoersvoorzieningen, rolstoelen) met ongeveer 10 procent. Aan ouderenzorg is ruim 5 procent meer besteed. 

Zoals al eerder gepubliceerd zijn de uitgaven aan kinderopvang in 2007 aanzienlijk gestegen. Doordat kinderopvang voor ouders goedkoper is geworden, steeg het gebruik van dagopvang en buitenschoolse opvang sterk. Vooral de uitgaven aan kinderopvang via gastouderbureaus zijn zeer sterk gestegen.

Het aandeel van de zorguitgaven in het BBP bedraagt 13,2 procent in 2007. In de periode 1998-2003 steeg dit aandeel van 11,3 naar 13,3 procent. Sindsdien ligt dit percentage op ruim 13 procent.

In 2007 bedroegen de uitgaven per hoofd van de bevolking 4520 euro, tegen 4308 euro in 2006 en 2599 euro in 1998.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.