Een op de elf AOW-uitkeringen naar het buitenland

Eind januari 2007 ontvingen 2,6 miljoen mensen een AOW-uitkering. Een op de elf AOW-uitkeringen gaat naar mensen die in het buitenland wonen.

Door vergrijzing neemt aantal uitkeringen sneller toe

Het tempo waarin het aantal AOW-uitkeringen stijgt is het afgelopen decennium groter geworden. Van 1997 tot 2000 steeg het aantal AOW-uitkeringen met 28 duizend per jaar. Vanaf 2004 nam het aantal 65-plussers met AOW toe met meer dan 50 duizend per jaar. 

Personen met een AOW-uitkering, per 31 december

Personen met een AOW-uitkering, per 31 december

Veel AOW-uitkeringen naar België en Spanje

Eind januari 2007 woonde 9 procent van de mensen met een AOW-uitkering in het buitenland. De meesten van hen wonen in België, Spanje en Duitsland. Maar ook naar Turkije, de Verenigde Staten, Canada en Australië gaan maandelijks tussen de 10 en de 20 duizend uitkeringen. Van de mensen in het buitenland krijgt 94 procent een onvolledige AOW-uitkering.

Personen met een AOW-uitkering naar woonland, januari 2007

Personen met een AOW-uitkering naar woonland, januari 2007

Niet iedereen ontvangt een volledige AOW-uitkering

Van de AOW-uitkeringen die in Nederland werden uitbetaald, was 8 procent een onvolledige uitkering. De reden is dat zij geen AOW-aanspraken hebben opgebouwd over de jaren die zij in het buitenland hebben gewoond. De verwachting is dat het aandeel onvolledige AOW-uitkeringen verder zal stijgen. Van de bevolking van 15 tot 65 jaar had 13 procent eind 2004 geen volledige AOW-aanspraken opgebouwd.

Allochtonen veel vaker onvolledige AOW

Niet-westerse allochtonen krijgen veel vaker een onvolledige AOW-uitkering dan autochtonen. Van de Surinamers, Antillianen en Arubanen met AOW ontving eind januari 2007 ruim 85 procent een onvolledige uitkering. Bij de Turkse en Marokkaanse ouderen met AOW gold dit zelfs voor bijna iedereen.

Het gaat voornamelijk om de eerste generatie allochtonen die op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen en die pas vanaf dat moment AOW-aanspraken konden opbouwen. Als het inkomen in hun huishouden – AOW-uitkering, eventueel aangevuld met pensioen – onder de bijstandsnorm ligt, kunnen zij een beroep doen op de bijstand. In 2006 gingen 27 duizend bijstandsuitkeringen naar 65-plussers.

Onvolledige AOW-uitkeringen naar herkomst, januari 2007

Onvolledige AOW-uitkeringen naar herkomst, januari 2007

Djaentie Bajnath en Harrie Hartman

Bron: StatLine AOW-uitkeringen