Elektriciteitsproductie gedaald

De totale elektriciteitsproductie was in 2005 bijna 101 miljard kilowattuur. Dit is 1,3 procent minder dan in 2004. Deze daling komt vooral door een lagere productie door conventionele installaties. De lagere productie is gecompenseerd door een hoger importsaldo van elektriciteit. Het totale elektriciteitsverbruik is in 2005 vrijwel niet veranderd ten opzichte van 2004.

Elektriciteitsproductie

Elektriciteitsproductie

Centrale productie elektriciteit verschuift

Bij de centrale elektriciteitsproductie-eenheden is in 2005 een verschuiving opgetreden van conventionele installaties naar warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK). De centrale WKK-productie van elektriciteit steeg met ruim 6 procent tot 29 miljard kilowattuur, terwijl de centrale productie door conventionele installaties met 7 procent daalde tot 40 miljard kilowattuur. De nuttige afzet van warmte steeg in 2005 ook, maar bleef met een groei van 2 procent achter bij de groei van de WKK-elektriciteitsproductie. In 2005 is het aandeel van de centraal opgewekte elektriciteit geproduceerd door WKK-installaties verder opgelopen tot 42 procent.

Centrale elektriciteitsproductie

Centrale elektriciteitsproductie

Inzet fossiele brandstoffen daalt

Elektriciteit wordt voor het grootste deel geproduceerd door inzet van brandstoffen. In 2005 is bij de inzet van brandstoffen een flinke verschuiving opgetreden van fossiele brandstoffen naar biomassa. De inzet van de twee belangrijkste fossiele brandstoffen (aardgas en kolen) daalde met 30 petajoule naar 768 petajoule. De inzet van biomassa steeg in 2005 met 19 petajoule tot 59 petajoule.
Verder is de duurzame winning van elektriciteit met 10 procent relatief sterk gestegen. Toch blijft de omvang hiervan, ruim 2 miljard kilowattuur in 2005, beperkt.

WKK-vermogen groter dan conventioneel vermogen

Het totaal in Nederland opgestelde WKK-vermogen is sinds 2004 groter dan het conventionele vermogen. Het elektrische WKK-vermogen groeide in 2005 met 1 procent tot 10,6 gigawatt, het conventionele vermogen bleef nagenoeg onveranderd 9,9 gigawatt. Het vermogen van duurzame winning van elektriciteit groeide met 13 procent tot 1,3 gigawatt. In totaal steeg het in Nederland opgestelde vermogen voor de opwekking van elektriciteit in 2005 met 0,3 gigawatt tot 21,8 gigawatt.

Opgesteld elektrisch vermogen

Opgesteld elektrisch vermogen

Bart van Wezel en Jan Kloots