Toename alcoholsterfte

In 2002 zijn bijna 1 800 personen overleden aan of met een alcoholgerelateerde aandoening. Onder hen zijn meer mannen dan vrouwen.

Alcoholsterfte neemt toe met 25 procent

Sinds 1996 is het aantal personen van 15 jaar en ouder dat jaarlijks overlijdt aan een alcoholgerelateerde aandoening gestegen. In 1996 waren er zo’n 1 400 alcoholdoden geregistreerd, in 2002 bijna 1 800. Dit is een stijging van zo’n 25 procent.

Aantal alcoholgerelateerde sterfgevallen naar leeftijd

Aantal alcoholgerelateerde sterfgevallen naar leeftijd

Hogere alcoholsterfte mede door veroudering bevolking

Twee van de drie alcoholdoden zijn tussen 45 en 69 jaar. Ter vergelijking: in 2002 vond een vijfde van de totale sterfte plaats in deze leeftijdscategorie. De sterfte aan alcohol treft de ouderen (45-plus) dus in het bijzonder. De hogere alcoholsterfte wordt evenwel voor zo’n 40 procent veroorzaakt door de veroudering van de bevolking.
Gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw van de bevolking neemt de alcoholgerelateerde sterfte tussen 1996 en 2002 met 15 procent toe.

Aantal alcoholgerelateerde sterfgevallen naar geslacht

Aantal alcoholgerelateerde sterfgevallen naar geslacht

Sterkere stijging alcoholsterfte onder vrouwen

Het aantal alcoholgerelateerde sterfgevallen is onder vrouwen aanzienlijk lager dan onder mannen. In de loop van de jaren is de alcoholsterfte onder vrouwen echter sterker gestegen dan onder mannen. In 1996 stierven nog meer dan drie keer zoveel mannen als vrouwen aan alcoholgerelateerde oorzaken, in 2002 ongeveer tweeënhalf keer zoveel. In 2002 waren er 20 alcoholgerelateerde sterfgevallen per 100 duizend mannen en 7 sterfgevallen per 100 duizend vrouwen.

Aantal alcoholgerelateerde sterfgevallen naar doodsoorzaak

Aantal alcoholgerelateerde sterfgevallen naar doodsoorzaak

Psychische stoornissen bepalen helft alcoholsterfte

Ruim de helft van de alcoholgerelateerde sterfgevallen in 2002 is toe te schrijven aan psychische stoornissen en gedragsstoornissen die het gevolg zijn van het gebruik van alcohol. Het betreft hier alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid. Alcoholische leverziekten zijn de tweede belangrijke oorzaak van alle alcoholgerelateerde sterfgevallen.
Het aandeel van de psychische stoornissen is iets gestegen, van 56 procent in 1996 tot 59 procent in 2002. Het aandeel van de alcoholische leverziekten is afgenomen van 37 procent (1996) tot 34 procent (2002).

Anouschka van der Meulen (CBS), Jacqueline Verdurmen en Margriet van Laar (beiden Trimbos-instituut te Utrecht)

Bron: Bevolkingstrends 3/2004 p. 32-39 (PDF)