Biologisch boeren in opkomst

Tussen 1996 en 1998 is het areaal biologische landbouw met ruim 5 000 hectare gegroeid. Daarmee is het gekomen op bijna 20 000 hectare. Dat is 1% van het totale landbouwareaal.

Bij biologische landbouw wordt geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Daarnaast zijn er voorschriften voor het gebruik van krachtvoer en diergeneesmiddelen en voor de mogelijkheid voor dieren om naar buiten te gaan.

De biologische landbouw is de laatste jaren sterk gegroeid. Tussen 1986 en 1996 breidde het areaal met gemiddeld 1 000 hectare per jaar uit. Vanaf 1996 bedroeg de groei 2 700 hectare per jaar. In 1998 waren er ruim 700 biologische landbouwbedrijven; in 1996 waren dat er nog maar 550.

Oppervlakte biologische landbouw

Oppervlakte biologische landbouw

Melkveehouderij verdubbeld

De sterke toename van de biologische landbouw van de laatste jaren komt doordat een groot aantal melkveehouders op de biologische productiemethode is overgestapt. Zo is het aantal biologisch gehouden melkkoeien tussen 1996 en 1998 bijna verdubbeld tot 9 000 dieren. Van alle melkkoeien in Nederland wordt 0,6% biologisch gehouden.

Biologische varkenshouderij komt veel minder voor. Van de 13,5 miljoen varkens in 1998 werden er ruim 9 000 op biologische wijze gehouden, dat is 0,07%. Het areaal akkerbouwgewassen is sinds 1996 met 2 000 hectare gestegen naar 7 000 hectare. Het areaal van de glastuinbouw nam nauwelijks toe.

Vorig jaar besloegen veehouderijbedrijven 57% van het areaal dat voor biologische landbouw werd gebruikt. Akkerbouwbedrijven waren goed voor 26%. Fruit- en boomteeltbedrijven daarentegen gebruikten slechts 0,8% van het areaal.

Biologisch landbouwareaal per bedrijfstype, 1998

Biologisch landbouwareaal per bedrijfstype, 1998

Jonge boeren

Biologische landbouw is vooral een zaak van de wat jongere boeren. Slechts één op de vijf is ouder dan 55 jaar. Over de gehele landbouw genomen, is bijna de helft van de boeren boven de 55. Daarentegen is een kwart van de biologische boeren jonger dan 40. Van alle boeren samen is dat 17%.

Leeftijd bedrijfshoofden in de landbouw, 1998

Leeftijd bedrijfshoofden in de landbouw, 1998

Nederland geen Europees koploper

Nederland loopt met 1% biologische landbouw Europees gezien niet voorop. In Oostenrijk bijvoorbeeld wordt 10% van de landbouwgrond voor biologische landbouw gebruikt, in Zwitserland 6,5%. In Zweden, Denemarken en Duitsland is het aandeel biologische landbouwgrond twee- tot driemaal zo groot als in Nederland.

In Nederland is Flevoland met 5 000 hectare de provincie met de meeste biologische landbouwgrond. Ook relatief gezien is Flevoland de topper: 5% van het totale areaal landbouwgrond is biologisch. Tweede is Noord-Holland met 1,5%.

Frank van der Linden