Graan

Graan wordt vooral verbouwd in Groningen en Zeeland. Van de honderd percelen met graan bevinden zich er 41 in deze twee provincies. Maar in traditionele veeprovincies als Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg neemt het areaal graan toe. De krimp zit in de Flevopolder en Zeeland.

Het lijkt erop dat steeds meer niet-akkerbouwers graan gaan verbouwen voor hun eigen dieren. Deze gedachte wordt versterkt door de toename van het areaal triticale. Dit graangewas, dat grotendeels voor de intensieve veehouderij wordt verbouwd, noteert met 4500 hectare een recordoppervlakte.

Oppervlakte granen

Oppervlakte granen

Momenteel verbouwen 19 duizend bedrijven graan. Ruim 3500 van deze bedrijven zijn voor wat betreft hun landbouwinkomen hoofdzakelijk afhankelijk van het houden van dieren. Vorig jaar waren dit er nog 3100. Dit is een toename van 17 naar ruim 19 procent van de bedrijven met graan.

Het totale graanareaal bestaat nog steeds voor bijna driekwart uit tarwe. Gerst volgt op grote afstand met 21 procent. De kleinere graansoorten, zoals rogge, haver en triticale, mogen zich het laatste jaar verheugen in toenemende belangstelling. Het zijn echter graangewassen die een marginale rol spelen.

De gemiddelde oppervlakte graan per bedrijf blijft de laatste vijf jaar schommelen rond de 10 hectare. Er is een lichte toename, maar van een forse vergroting van het graanareaal in het bouwplan is absoluut geen sprake.

Cor Pierik