Economische indicatoren fietsensector, 2015-2022

Tabellen die de omvang van de fietsensector beschrijven in termen van werkgelegenheid, productiewaarde, toegevoegde waarde en exportwaarde.

Het CBS heeft op verzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de fietsensector in economische cijfers in beeld gebracht. Nederland staat bekend als fietsland en in dat licht is het relevant om het verdienpotentieel van deze sector, nationaal en internationaal, onder de aandacht te brengen. Deze cijfers dragen daaraan bij.

Ten behoeve van dit onderzoek is de fietsensector statistisch afgebakend. Met behulp van deze afbakening zijn de volgende indicatoren berekend voor de verslagjaren 2015 tot en met 2022: productiewaarde, toegevoegde waarde, werkzame personen, arbeidsvolume, exportwaarde van goederen en exportwaarde van diensten. Het gaat om een aanvulling op eerder in 2022 verschenen onderzoek met cijfers tot en met het verslagjaar 2020.