Kenmerken van woningen bewoond door particuliere huishoudens

De tabellenset betreft gegevens over woningen behorend tot de woningvoorraad die bewoond worden door particuliere huishoudens in de periode 2019 t/m 2022 naar provincie en gemeenten.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn een aantal tabellen samengesteld vanuit Woonbase. Deze tabellen (tabel 2a, 2b en 2c) gaan over woningen uitgesplitst naar woningtype (eengezinswoning of meergezinswoning) en eigendom, waarbij koopwoningen zijn opgesplitst naar een WOZ-waarde beneden of boven NHG-grens en huurwoningen zijn opgesplitst naar huurbedrag beneden of boven de liberalisatiegrens.

Daarnaast zijn de kenmerken van particuliere huishoudens die in deze woningen wonen, weergegeven waarbij is uitgesplitst naar huishoudtype en leeftijd van de referentiepersoon.

In de titel van tabel 2c was een foutje geslopen. We hebben de titel aangepast.

Van: Woningen bewoond door particuliere huishoudens die de woning delen met andere huishoudens, 1 januari 2019-2022
Naar: Particuliere huishoudens die een woning delen met (een) ander(e) huishouden(s), 1 januari 2019-2022

Ook de tekst in de toelichting (cellen A16 en A20) is overeenkomstig aangepast.
Alle cijfers zijn verder hetzelfde gebleven.

In 2023 is geconstateerd dat de afleiding van huurwoningen in bezit van woningcorporaties voor de jaren 2019 t/m 2022 niet altijd correct is verlopen, waardoor bij enkele gemeenten in specifieke jaren het aantal huurwoningen in bezit van woningcorporaties is onderschat en het aantal huurwoningen in bezit van overige verhuurders is overschat. Indien het aantal huurwoningen in bezit van woningcorporaties in een gemeente in hoge mate wordt onderschat, zijn de cijfers met uitsplitsing naar eigendom voor die gemeente niet in de tabel opgenomen. In de vorige versie van de tabel was hier ook al rekening mee gehouden. Er is echter besloten om bij een onderschatting van minder dan 2,5% van het aantal woningen in bezit van een corporatie de cijfers alsnog te publiceren.

In de Statlinetabel over eigendom zijn de cijfers van 2022 per 13 december hiervoor gecorrigeerd. Het voornemen is om ook de cijfers voor 2019 t/m 2021 in het eerste kwartaal van 2024 te corrigeren. De verwachting is dat in Woonbase de cijfers in het tweede kwartaal van 2024 gecorrigeerd zullen worden.