Haalbaarheid Nulmeting Volkshuisvesting Caribisch Nederland

In deze haalbaarheidsstudie is onderzocht in hoeverre het mogelijk is een nulmeting uit te voeren naar de volkshuisvesting op Carbisch Nederland.
In dit rapport zijn de uitkomsten van fase 1 ‘Haalbaarheid nulmeting Caribisch
Nederland’ beschreven. Het rapport geeft antwoord op de vraag wat ervoor nodig is om de woningmarkt structureel te monitoren en daarbij de basisgegevens op orde te krijgen.