Werknemers naar soort cao en SBI naar achtergrondkenmerken, 2010-2022

De gegevens in deze tabel gaan over het aantal en aandeel individuele werknemersbanen die al dan niet onder een cao vallen (dekkingsgraad), uitgesplitst naar SBI, geslacht, leeftijdsgroep, minimumloon, loonklasse en bedrijfsgrootte voor de jaren 2010 t/m 2022.
Bekostigd door: Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).