Aantal landbouwbedrijven naar omvang per diercategorie, 2018-2022

De tabel bevat het aantal bedrijven met vee uitgesplitst naar grootteklasse en diercategorie op nationaal niveau voor de jaren 2018-2022.
De tabel bevat structuurgegevens van bedrijven met vee voor totaal Nederland voor de jaren 2018-2022. In de tabel wordt per diersoort (vleesvarkens, fokvarkens, leghennen, vleeskuikens, melkkoeien en vleeskalveren) en grootteklasse het aantal bedrijven weergegeven. De gegevens komen uit de Landbouwtelling.