AZW: jeugdzorg, leeftijd, geslacht, regio, 2015-2022

Deze tabellen beschrijven het aantal jongeren dat per jaar jeugdzorg in natura ontvangt. De tabellen zijn een verbijzondering / uitbreiding van de StatLine tabellen ''Jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken" en “Kerncijfers over jeugdzorg”. Indien niet anders vermeld, zijn de beschreven definities en methoden ook van toepassing op deze tabel.
In deze tabellen wordt het aantal jongeren gesplitst naar leeftijd en geslacht (Tabel 1), RegioPlus-Arbeidsmarktregio (Tabel 2) en Zorgkantoorplus-regio (Tabel 3). In de tabel over leeftijd wijkt het label van de hoogste leeftijdscategorie af van StatLine. In de tabellen naar regio worden bestaande cijfers naar gemeente geaggregeerd; hierbij wordt per vorm van jeugdzorg de gemeente van het laatst beschikbare traject in het betreffende jaar gebruikt voor de regionalisering.

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg en/of over meerdere regio's binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Het aantal jongeren wordt uniek gemaakt binnen de getoonde kenmerken. Bijvoorbeeld twee gelijkvormige vormen van jeugdhulp binnen twee verschillende regio's wordt in de kruising "totaal van regio's x type jeugdhulp" geteld als 1 jongere, maar bij de kruising "regio x type jeugdhulp" in beide regio's geteld als 1 jongeren. Hierdoor kunnen cellen afwijken van overeenkomstige cellen op StatLine.

De registratie omtrent de cijfers met betrekking tot jeugdzorgtrajecten is aan meerdere veranderingen onderhevig geweest. Zo is er een trendbreuk in de cijfers over jeugdhulp in natura tussen 2020 en 2021. Voor een beschrijving van deze veranderingen en de daaruit volgende effecten verwijzen wij naar de toelichtingen van de eerdere genoemde StatLine tabellen.

De indeling in Zorgkantoorplus-regio's betreft geen standaard indeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De indeling is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangeleverd en aan de bestaande data gekoppeld op basis van de woongemeente van de werknemer. De indeling betreft een verbijzondering van de standaard indeling naar zorgkantoorregio's.

Per 3 augustus 2023 is de gepubliceerde versie van deze tabel vervangen door een nieuwe versie. In deze versie zijn gemeentelijke herindelingen, die leiden tot een aanpassing in het bovenliggende regionale niveau, gedurende de onderzoeksperiode teruggelegd tot en met het eerste jaar in de onderzoeksperiode.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.