Bedrijfseconomische schets Schiphol cluster 2010 -2022

Staafdiagram
Bedrijfseconomische schets bedrijven op en rondom Schiphol van de jaren 2010 tot en met 2022.

Deze tabellenset bevat informatie over omzet, toegevoegde waarde, loonsommen en werkgelegenheidsinformatie over ondernemingen die gevestigd zijn op en rondom Schiphol. De onderliggende populatie is samengesteld op basis van een lijst met KvK-nummers die het CBS heeft ontvangen van Programmabureau Luchtvaart en bevat gegevens over de jaren 2010-2022.

Let op: De gegevens in de tabellenset met verslagperiode 2010-2021 hebben betrekking op een andere populatie dan de gegevens in de tabellenset met verslagperiode 2019-2020 en 2017-2020. Meer informatie daarover is te vinden in de toelichting bij de tabellenset (tabblad ‘Toelichting’; tabblad nummer 3). De tabellenset is bekostigd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Onderstaande is van toepassing vanaf april 2023:

  1. Tabel 5 met informatie over loonsommen op maandbasis vervalt. Daarvoor in de plaats komen tabellen 5a-5c met daarin informatie over het basisloon, de bijzondere beloning en loon voor overwerk op kwartaalbasis.
  2. Op de bedragen die in de tabel worden gepubliceerd (Tabellen 1-3 en 5-5c) wordt niet langer een inflatiecorrectie toegepast.
  3. De eerder gepubliceerde gegevens over de verslagperiode 2021 en 2022 in tabellen 1, 4, 6, 7 en 52 tot en met 57 zijn aangepast. In de eerdere publicatie werden hier de verdeelsleutels van verslagjaar 2020 uit de RegioBase gebruikt. In de huidige publicatie is dit verbeterd en worden voor verslagjaren 2021 en 2022 de verdeelsleutels uit de Regiobase voor desbetreffende jaren gebruikt.