Achterstandsscores per school – na fusies, 2022

Achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging na verwerking fusies, 1 februari 2022.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in eerder onderzoek op verzoek van het ministerie heeft ontwikkeld. Dat kan door met de indicator de onderwijsscores per leerling te berekenen en die met een bepaalde formule op te tellen tot achterstandsscores per basisschoolvestiging. Deze scores drukken dan de verwachte onderwijsachterstand op scholen uit, op basis waarvan OCW het onderwijsachterstandenbudget over scholen kan verdelen.

In juni 2022 heeft het CBS de achterstandsscores van scholen op 1 februari 2022 gepubliceerd (zie Relevante links).
Naderhand heeft het CBS van DUO nog informatie ontvangen van scholen die per 1 februari 2022 gefuseerd zijn. Deze fusies hebben gevolgen voor de achterstandsscores van de scholen.
Deze tabellenset bevat nieuwe achterstandsscores van scholen op 1 februari 2022 waarin de fusies zijn verwerkt. Ten opzichte van de publicatie van maart 2022, zijn uitsluitend de achterstandsscores van fusiescholen nieuw. De scores van scholen die niet bij fusies betrokken zijn, zijn ongewijzigd. Verder is in deze tabellenset een uitsplitsing naar onderbouw en bovenbouw opgenomen.