Gemeentelijke benchmark inburgeringsplichtigen, 2018-2022

Erratum:

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze en de eerdere publicaties zijn samengesteld, is er bij de update in de tweede helft van 2023 een onvolkomenheid geconstateerd in de eerdere publicaties. Onze excuses hiervoor.

Indicator 11 ‘Wachttijd eerste aanvragers tussen instroom COA-opvang en eerste zelfstandige vestiging in gemeente’ zou volgens de omschrijving enkel betrekking hebben op eerste aanvragers onder de statushouders. Dat zijn alle statushouders uit de onderzoekspopulatie exclusief gezinsherenigers en nareizigers. Per abuis zijn de nareizigers ook meegenomen. Hierdoor komt het totaal aantal eerste aanvragers per gemeente hoger uit, evenals het aandeel in de categorie met de kortste wachttijd (<1 jaar). Dit komt omdat nareizigers in het algemeen sneller door de procedure kunnen, vanwege de vergunning van de referent.

Daarnaast bleek een deel van de populatie, waaronder in ieder geval jongeren onder de 18 jaar, niet te zijn aangeleverd aan het CBS in de bestanden over personen die zijn uitgestroomd uit een COA-opvanglocatie. Dit resulteert in een onderschatting van de populatie, enkel voor de eerste twee kwartalen van 2022. Personen die uitstromen uit een COA-opvanglocatie en zich zelfstandig vestigen in een gemeenten vormen namelijk een deel van de onderzoekspopulatie. Voor de indicatoren over alleen inburgeringsplichtigen (13 t/m 26 & 28 t/m 36) zijn de verschillen klein. Bij de andere indicatoren is de totale populatie per gemeente in de eerste twee kwartalen van 2022 met gemiddeld 1% toegenomen met de nieuwe data. In de groep statushouders (inburgeringsplichtig en niet inburgeringsplichtig) naar startgemeente is de gemiddelde wijziging 3% toename in het aantal.

In de publicatie die begin 2024 uitkomt is dit hersteld. De fout is niet hersteld in de eerdere publicaties, aangezien in de nieuwe publicatie van begin 2024 de gehele onderzoeksperiode opnieuw is meegenomen, en de nieuwe cijfers daar gevonden kunnen worden. Zodra deze publicatie beschikbaar is, plaatsen we hier een link.

De NIET gecorrigeerde cijfers zijn hieronder te vinden. 

Gemeentelijke benchmark inburgeringsplichtigen op basis van registergegevens van personen die in de periode 2014-2021 inburgeringsplichtig zijn geworden.

Divosa Benchmarkorganisatie/Stimulansz heeft een benchmarktool opgezet voor het monitoren van statushouders en inburgeringsplichtigen op gemeentelijk niveau. In het kader van deze gemeentelijke benchmark heeft Divosa Benchmarkorganisatie /Stimulansz het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om, op basis van beschikbare registerinformatie, 39 indicatoren te berekenen over inburgeringsplichtigen in de gemeente. De indicatoren bevatten informatie over samenstelling van het cohort, opvang, vestiging, gezinshereniging, huishoudenspositie, inburgering, onderwijsdeelname, werk, inkomen en jeugdzorg van inburgeringsplichtigen. De beschikbare informatie loopt tot en met de eerste helft van 2022. De cijfers worden in deze tabellenset als een serie filtertabellen gepresenteerd.

Bekostigd door: Divosa Benchmarkorganisatie /Stimulansz.