Uitsplitsing uithuisplaatsingen toeslagenaffaire

Schaduw van drie personen zittend op hek
© ANP
Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) publiceert het CBS een uitsplitsing van de eerder gepubliceerde cijfers over uithuisplaatsingen tussen 2015 en 2020 van kinderen van gedupeerden van de toeslagenaffaire.

Op 18 oktober 2021 heeft het CBS de op verzoek van JenV gemaakte tabel uithuisplaatsingen onder gedupeerden toeslagenaffaire gepubliceerd. Daarover zijn Kamervragen gesteld. In antwoord daarop heeft de minister van Rechtsbescherming een aantal partijen benaderd om een bijdrage te leveren aan het verkrijgen van meer inzicht in de problematiek.

Het CBS is gevraagd de nu bekende populatie van 1 115 kinderen te differentiëren naar leeftijd, gemeente en jeugdregio, en naar type jeugdbeschermingsmaatregel (ondertoezichtstelling of voogdij). In de tabel per gemeente en jeugdregio is ook het totale aantal minderjarige kinderen (dus ook de niet uit huis geplaatste kinderen) van gedupeerden van de toeslagenaffaire opgenomen.

Meer zicht op omvang, geen conclusies

Met deze cijfers is het aantal uithuisgeplaatste kinderen van gedupeerden verder in kaart gebracht voor JenV. Met deze extra differentiatie krijgen de partijen die aan zet zijn om de gezinnen te helpen een beter zicht op de omvang van hun taak.

Er is niet onderzocht of deze kinderen onder- of oververtegenwoordigd zijn in het totale aantal uithuisplaatsingen. De gepubliceerde cijfers geven geen inzicht in een eventueel verband tussen de uithuisplaatsing en de toeslagenaffaire, er is geen onderzoek gedaan naar oorzaken van de uithuisplaatsing. Het CBS benadrukt dat het nooit informatie over individuele personen verstrekt, of informatie die herleidbaar is tot personen.

Het uitgangspunt van de gemaakte uitsplitsing zijn de 1 115 kinderen zoals die eerder zijn gepubliceerd, met de daarbij behorende kanttekeningen:

  • het CBS is uitgegaan van een bestand van ongeveer 50 duizend geregistreerde kinderen van door de toeslagenaffaire gedupeerden, zoals die voor dit doel op 12 oktober is aangeleverd door de Uitvoeringsinstantie Herstel Toeslagen;
  • omdat het CBS niet beschikt over gegevens van de daadwerkelijk opgelegde uithuisplaatsingen, is als benadering gekeken naar kinderen die zowel een jeugdbeschermingsmaatregel hebben als een jeugdhulptraject met verblijf (het kind woont dus niet thuis);
  • het CBS beschikt niet over informatie over de volgtijdelijkheid van de uithuisplaatsing en problemen met toeslagen in deze gezinnen;
  • situaties waarin een kind uit huis is geplaatst zónder een formeel door de rechter uitgesproken jeugdbeschermingsmaatregel blijven buiten beeld;
  • er zijn alleen cijfers beschikbaar voor de jaren 2015 tot en met 2020;
  • per gemeente en jeugdregio wordt ook het totale aantal kinderen van gedupeerden getoond, die van 2015 tot en met 2020 minderjarig waren. Kinderen die in deze periode nog niet geboren waren of ouder dan 18 jaar waren, konden niet uithuisgeplaatst worden;
  • om onthulling te voorkomen zijn uitkomsten afgerond op vijftallen en zijn vervolgens cijfers onder de 10 niet weergegeven. Hierdoor tellen cijfers niet altijd op tot het totaal van 1 115 kinderen.