AZW: uitstroom stagiairs en onderwijsvolgende werknemers, 2010KW01-2021KW02

Deze tabellen bevatten cijfers over uitstroom uit zorg en welzijn breed en zorg en welzijn smal van werknemers onder de 25 jaar, mits zij -op het laatste moment dat zij in de populatie werknemers voorkomen- in de Polisadministratie opgenomen staan als stagiair of voorkomen in de in onderwijsinschrijvingen van het mbo, hbo of wo
De cijfers in deze tabel hebben alleen betrekking op de uitstroom uit zorg en welzijn. Stromen op de arbeidsmarkt komen niet voor in deze cijfers. Daarnaast is het van belang op te merken dat deze cijfers geen volledig beeld geven van loopbaanpaden van werknemers. Werknemers die in deze cijfers uitstromen komen mogelijk op een later moment terug in de cijfers over instroom in zorg en welzijn. Tenslotte dient opgemerkt te worden dat de, in deze tabellen gehanteerde, inclusiecriteria verschillende typen werknemers includeren; er wordt een benadering gemaakt van de stagiaires en bijbanen, maar ook andere groepen werknemers kunnen binnen de gehanteerde criteria vallen.

Deze cijfers betreffen een subpopulatie uit de tabellen 'Mobiliteit van werknemers; AZW (breed), instroom, uitstroom, saldo, regio' (24050NED) en 'Mobiliteit van werknemers; AZW (smal), instroom, uitstroom, saldo, regio' (24056NED) op AZW-StatLine. Indien niet anders aangegeven gelden de definities zoals deze in StatLine gehanteerd worden ook voor deze cijfers. De cijfers in deze tabellen hebben betrekking op de periode lopend van het eerste kwartaal 2010 tot en met het tweede kwartaal 2021.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl