Kwetsbare werknemers naar SBI sector, 2020

foto standaard plaatje van een grafiek
Kwetsbare werknemers naar SBI sector op verzoek van SZW.
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle burgers van de Europese Unie (EU). Om de negatieve gevolgen van de Coronacrisis voor de arbeidsmarkt te bestrijden is door de Europese Unie als onderdeel van ESF, REACT-EU in het leven geroepen. Voor Nederland is er in 2021 ruim € 200 miljoen beschikbaar, dat wordt toegevoegd aan het lopende ESF-programma 2014-2020. Deze extra middelen worden ingezet voor kwetsbare werkenden en werkzoekenden.

Het ESF wordt in Nederland uitgevoerd door Uitvoering Van Beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Om een deel van de extra middelen te verdelen over de verschillende sectoren heeft SZW behoefte aan meer informatie over hoeveel kwetsbare werknemers per sector werkzaam zijn. SZW heeft daarom aan het CBS gevraagd om dit te onderzoeken. De uitkomsten van de opdracht dienen als brongegevens voor de verdeelsleutel voor een Europese subsidieregeling en moeten derhalve aan strikte kwaliteitseisen voldoen, daar er financiële stromen aan verbonden zijn.