Aantal taxi’s in gebruik en afgelegde kilometers, 2015 t/m 2019

Deze tabel bevat cijfers over het aantal personenauto’s, uitgesplitst naar taxi’s en overige personenauto’s, en de afgelegde kilometers per regio voor de jaren 2015 t/m 2019.

De tabel geeft het aantal personenauto’s in gebruik weer. Personenauto's in gebruik zijn alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het motorvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager. In de tabel wordt een uitsplitsing gemaakt naar het totale aantal personenauto’s, taxi’s en overige personenauto’s.

Daarnaast bevat de tabel het totale aantal afgelegde kilometers, en het gemiddeld jaarkilometrage van taxi's en overige personenauto's. De cijfers zijn uitgesplitst naar provincie, met voor enkele provincies nog een iets gedetailleerdere regionale uitsplitsing. De tabellen hebben voor de jaren 2015 t/m 2019 dezelfde regionale indeling.

Deze tabel is samengesteld op verzoek van SWOV.