AZW breed: aandeel uitstroom ervaring, leeftijd, opleiding, contract

Deze tabellen bevatten cijfers over de uitstroom van werknemers van de arbeidsmarkt zorg en welzijn breed, naar dienstjaren, branche en provincie (‘Tabel 1, 2 en 3). Het aantal werknemers op het moment dat de uitstromer nog werkzaam was ('Tabel 4, 5 en 6'), en het aandeel dat hiervan is uitgestroomd ('Tabel 7, 8 en 9') zijn tevens weergeven. In 'Tabel 1, 4 en 7' is leeftijd opgenomen als aanvullende variabele, in 'Tabel 2, 5 en 8' is dit opleidingsniveau en in 'Tabel 3, 6 en 9' contracttype. Alle cijfers over uitstroom hebben betrekking op de periode van het eerste kwartaal 2010 tot en met het derde kwartaal 2020. De cijfers over het aantal werknemers gaan tot en met het derde kwartaal 2019, het laatste kwartaal dat uitstromers in het derde kwartaal 2020 werkzaam waren.
De branche-indeling wijkt af van de indeling op AZW StatLine. Om groepen van voldoende omvang te creëren zijn voor dit maatwerk enkele hoofdbranches van AZW StatLine samengevoegd. De 'Universitair Medische Centra' zijn bij de 'Ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg' gevoegd. De 'Huisartsen en gezondheidscentra' zijn toegevoegd aan de branche 'Overige zorg en welzijn'. Tenslotte zijn de branches 'Jeugdzorg', 'Sociaal werk' en 'Kinderopvang' samengevoegd tot branche 'Welzijn, jeugd en kinderopvang'.

De provincie is bepaald op basis van de woongemeente van de werknemer.

Het aantal dienstjaren in zorg en welzijn is bepaald door alle dagen dat een werknemer een baan in zorg en welzijn breed had bij elkaar op te tellen. Er is geen rekening gehouden met voltijd- of deeltijdbanen. Eventuele werkonderbrekingen tussen banen zijn niet meegeteld. Indien een werkonderbreking langer dan 2 * 365 dagen was, zijn alle dagen in voorliggende banen niet meegeteld. Het peilmoment dat wordt gehanteerd voor de berekening van het aantal dienstjaren is gelijk voor zowel het totaal aantal werknemers als de uitstroom van werknemers, om deze vergelijkbaar te houden en zo het aandeel uitstromers te kunnen berekenen.

Leeftijd is gebaseerd op een vergelijking van geboortedatum en de laatste peildatum dat een werknemer nog werkzaam was op de arbeidsmarkt zorg en welzijn breed. Er zijn drie groepen voor leeftijd aangemaakt; ‘jonger dan 25’, ’25 tot en met 44’ en ’45 en ouder’.

Het opleidingsniveau van de werknemer is bepaald op basis van de hoogste afgeronde opleiding. Opleidingsniveau wordt uitgesplitst in de groepen 'mbo', 'hbo', 'wo' en 'overig'. Indien een werknemer niet voorkomt in de bronnen van het CBS dan wordt de werknemer ingedeeld in de categorie 'onbekend'.

Het contracttype van de werknemer is afgeleid uit de contractsoort en het type baan van de werknemer. Het contracttype valt uiteen in 'flexibele arbeidsrelaties' en 'vaste arbeidsrelaties'.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.