Cliënten beschermd wonen, 2019 en 1e halfjaar 2020

Deze tabellen beschrijven een aantal aspecten van beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): het aantal cliënten in 2019 en het 1e halfjaar 2020 met een arrangement voor beschermd wonen, en het aantal cliënten met beschermd wonen naar verschillende achtergrondkenmerken.
In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens bij gemeenten over de verleende Wmo-maatwerkarrangementen. In aanvulling op de StatLine tabellen die CBS hierover publiceert, zijn deze tabellen over beschermd wonen samengesteld. De tabellen tonen per beschermd wonen regio verschillende uitsplitsingen. De ene tabel toont het aantal cliënten met een beschermd wonen arrangement in het kader van de Wmo in 2019 en het 1e halfjaar 2020. Het aantal cliënten wordt ook uitgesplitst naar financieringsvorm (PGB of zorg in natura). De andere tabel toont cliënten met een beschermd wonen traject naar persoonskenmerken, zoals leeftijd, geslacht, huishoudenstype, migratieachtergrond en inkomen.

De cijfers over 2019 zijn definitief, de cijfers over het 1e halfjaar van 2020 zijn voorlopig.