Geen nieuwe start jeugdhulp, 2e halfjaar 2019

Van alle trajecten jeugdhulp die zijn afgesloten in het 2e halfjaar van 2019 wordt per gemeente in beeld gebracht of de betreffende jongere in de periode tot en met 30 juni 2020 opnieuw een jeugdhulptraject is gestart.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is deze maatwerktabel samengesteld over één van de outcome indicatoren over jeugdhulp. De outcome indicatoren zijn een set indicatoren die iets zeggen over het directe effect van de ingezette jeugdhulp (zie de website van het Nederlands Jeugd Instituut voor meer informatie over de outcome indicatoren). Deze tabel gaat over de outcome indicator 'herhaald beroep': de mate waarin er na beëindiging geen nieuwe start van de jeugdhulp plaatsvindt. Deze definitie van herhaald beroep wijkt af van de definitie zoals die in de StatLine tabellen over jeugdhulp wordt gehanteerd. In de Statline tabellen wordt voor herhaald beroep bij alle gestarte jeugdhulptrajecten teruggekeken of de jongere in de vijf voorgaande jaren al eerder jeugdhulp heeft ontvangen.