Uitvraag corona gerelateerde lasten en baten gemeenten

Op initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) doet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naast de reguliere Iv3-kwartaaluitvraag een aanvullende uitvraag naar de corona gerelateerde meerlasten en -baten tot en met 30 juni 2020.

Op initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) doet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naast de reguliere Iv3-kwartaaluitvraag een aanvullende uitvraag naar de corona gerelateerde meerlasten en -baten tot en met 30 juni 2020. Doel is om in kaart te brengen wat het effect is van de coronacrisis op de financiële positie van gemeenten.

Hierbij wordt tevens gevraagd naar opgaves van, door corona, niet-gerealiseerde baten en lasten in de periode tot en met 30 juni. Deze uitvraag vindt plaats onder alle Nederlandse gemeenten. De manier van uitvraag is afgestemd met de vertegenwoordigers van een aantal gemeenten.

Deze uitvraag zal worden herhaald ten tijde van het aanleveren van de jaarrekening over 2020. Uitgangspunt is dat ook dit parallel verloopt aan het aanleveren van Iv3-gegevens. Mogelijk vindt ook een uitvraag over het derde kwartaal plaats, al naar gelang de behoefte aan informatie en de uitkomsten van de uitvraag over tweede kwartaal.

Dit betreft nieuwe informatie op basis van een niet wettelijke uitvraag. Nieuwe informatie heeft altijd een aanlooptijd om goed geregistreerd te worden. Hoe dat met dit gegeven zit is nog niet bekend omdat kwaliteitsonderzoek nog niet heeft plaatsgevonden.

Een meerderheid van de responderende gemeenten heeft aangeven bij het onderzoek in het tweede kwartaal 2020 dat nog niet alle corona gerelateerde (meer-)lasten en (meer-)baten in hun administratie gekenmerkt te hebben en/of nog niet alle rekeningen verwerkt te hebben. Hiervoor is in dit onderzoek rekening gehouden en bijgeraamd. Het effect van ontbrekende informatie valt op dit moment niet te kwantificeren. Dit is een belangrijke disclaimer voor de tabellen 2 t/m 6.