Personen met meerdere functies als topfunctionaris

© Hollandse Hoogte
De tabel toont het aantal personen in loondienst van een WNT-instelling als leidinggevende topfunctionaris. Hierbij wordt een uitsplitsing gemaakt naar functionarissen die bij één of bij meerdere instellingen functionaris zijn.
Het doel van de Wet normering topinkomens (WNT) is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. Op grond van de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak genormeerd en openbaar gemaakt.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd inzicht te geven in de mate waarin bestuurders van WNT-instelling meerdere functies als leidinggevende topfunctionaris bekleden.

Bekostigd door: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.