Reden beëindiging (v)OTS naar jeugdregio, 2015-2019

Per jeugdregio worden voor de jaren 2015 tot en met 2019 de beëindigde (voorlopige) ondertoezichtstellingen uitgesplitst naar de reden van beëindiging.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) deze tabel samengesteld over de reden van beëindiging van afgesloten (voorlopige) ondertoezichtstellingen. De cijfers over de jaren 2015 t/m 2018 zijn definitief, de cijfers over 2019 zijn voorlopig.