Tabellen simulatie inkomensdaling zelfstandigen

Met een simulatie is met jaargegevens van het Integrale Inkomens- en Vermogenssysteem (IIVS) 2018 onderzocht in hoeverre een fictieve inkomensdaling van zelfstandigen kan worden opgevangen met de resterende beschikbare financiële middelen van het huishouden waartoe de zelfstandige behoort. Per zelfstandige is gesimuleerd hoeveel maanden het duurt alvorens de financiële middelen van het bijbehorende huishouden onder een gestelde ondergrens zakken.
De tabellen geven de diverse uitkomsten van deze simulatie.