Armoedemonitor gemeente Wageningen

Gebruik van gemeentelijke armoederegelingen door diverse lage inkomensgroepen in de gemeente Wageningen, 2018.

De gemeente Wageningen wil haar minimabeleid monitoren. Dit beleid bestaat onder andere uit het beschikbaar stellen van inkomensondersteunende regelingen. Inwoners met een inkomen onder een bepaalde inkomensgrens kunnen hier gebruik van maken. Het is belangwekkend om te weten wat de samenstelling is van de minimahuishoudens in de gemeente Wageningen en het gebruik van gemeentelijke regelingen door deze minimahuishoudens.

Het CBS beschikt over inkomensgegevens waarmee de doelgroep minimahuishoudens volledig in beeld gebracht kan worden. Het CBS is gevraagd de gegevens over het gebruik van gemeentelijke regelingen te koppelen aan de inkomensgegevens voor het verslagjaar 2018. De voorliggende tabellenset is het resultaat hiervan. Deze tabellenset bevat tevens het gebruik van WM- en Jeugdzorgregelingen.

Bekostigd door: gemeente Wageningen.