Energieverbruik vastgoed funderend onderwijs, 2018

© Hollandse Hoogte
Dashboard waarin het energieverbruik van gebouwen waarin funderend onderwijs (basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs) plaatsvindt is opgenomen, 2018.

Als onderdeel van het programma VIVET (verbetering van de informatievoorziening van de energietransitie) hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster, in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat, een monitor opgezet waarmee het energieverbruik van vastgoed in de onderwijssector op laag regionaal niveau in kaart is gebracht en in de toekomst kan worden gevolgd.

Deze monitor richt zich op funderend onderwijs (basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs). In dit interactieve dashboard wordt het energieverbruik (gas- en elektriciteitslevering van het openbare net) van onderwijsvastgoed in het jaar 2018 weergegeven. Daarbij worden uitsplitsingen gemaakt naar kenmerken van complexen, zoals het bouwjaar, oppervlakte, type eigenaar, energielabel en regio-indeling. Ook laat het dashboard kentallen (energieleveringen per m2 en per leerling) zien voor verschillende gebouwkenmerken.