Wisselingen in jeugdhulp met verblijf

In een verkennend onderzoek is gekeken naar jongeren die in de periode 2015 t/m 2018 meerdere trajecten jeugdzorg met verblijf hebben gehad, om zo een beeld te krijgen van het aantal door- of overplaatsingen.

In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het CBS een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden op om basis van deze gegevens inzicht te verkrijgen in het aantal door- of overplaatsingen van jongeren met jeugdhulp met verblijf. Deze mogelijkheden blijken beperkt te zijn.

Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl met referentienummer ‘181012a, wisselingen in jeugdhulp met verblijf’.